V Celju o razvojnih vidikih osrednjega dela 3. razvojne osi: Čimprej nadaljevanje umeščanja v prostor

Na Fakulteti za logistiko UM v Celju je v ponedeljek zvečer potekala konferenca o razvojnih vidikih osrednjega dela tretje razvojne osi, predstavili so različice tras in kako so jih sprejemali. Konferenca je kot uvod v širšo razpravo potekala na pobudo LO SMC in celjskih poslank Janje Sluga in mag. Margarete Guček Zakošek, sodelovali pa najpomembnejši odločevalci: minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, državna sekretarka ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak, župana Celja in Laškega Bojan Šrot in Franc Zdolšek ter predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo. Zaradi nadaljnjega omogočanja razvoja in sočasnosti sprejemanja vseh posameznih tras tretje razvojne osi je zato nujno čim prej potrditi najustreznejšo varianto umeščanja srednje trase v smeri Celje – Laško – Novo mesto, ki omogoča najbolj optimalen razvoj mesta Celje in celotne regije. Ta trasa je bila v vseh študijah ovrednotena kot najbolj ustrezna dosedaj. Udeleženci so se strinjali, da je nujno čimprejšnje nadaljevanje umeščanja v prostor v variantah, ki so se v študijah pokazale za najbolj ekonomsko učinkovite in hkrati okoljsko sprejemljive (G2= CE-NM oz OPNVR), sprejema Državnega prostorskega načrta (DPN) in nato postopni začetki del na najbolj ključnih odsekih osi, ključno pričeti čimprej.

Minister Gašperšič je poudaril, da je razprava priložnost za pregled doslej narejenega na tem področju in za pogled vnaprej, kako z zadevo nadaljevati. Razvojna os je pomembna povezava za kraje, ki so bolj oddaljeni od obstoječega avtocestnega križa.

Državna sekretarka ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak je dejala: »Od današnje razprave pričakujem poudarek na razvoju srednjega dela osi, ki povezuje Celje in Novo Mesto. Z umestitvijo tega odseka bodo vzpostavljane nove možne razvojne možnosti in povezave.«

Župan Celja Bojan Šrot je spomnil, da se je pogovor o 3. razvojni osi začel pred 12 leti in izrazil željo, da bi 3. razvojna os čim prej ugledala luč sveta. Opozoril je, da bo za Celje pomembno, kje se bo os priključevala na avtocesto. »Sedanja rešitev, ko se cesta priključuje najbolj zahodno od Celja, Celju ne prinese veliko. Želijo si, da bi tudi ta južni del zagledal čim prej luč sveta. V Celju je še en problem, saj se ves tranzit poteka po starem mestnem jedru. Zdaj je predviden Y krak priključen, ampak vsaj eden je že veliko,« je dejal.

Iz Laškega do Celja »potuješ skoraj toliko časa kot od Celja do Maribora ali Ljubljane, to vsekakor ni dobro za gospodarstvo«, je poudaril župan Laškega Franc Zdolšek. »3RO bi se morala predstavljati kot gospodarska cesta, ne avtocesta. Dostop je osnova za gospodarski razvoj v vseh mestih oziroma občinah, če hočemo to državo kam spravit,« je opozoril Zdolšek.

Mag. Margareta Guček Zakošek je izpostavila nujen razvoj novih gospodarskih območij, potrebni so novi investitorji, hkrati pa moramo spodbujati obstoječe gospodarstvo in se zavzela za decentralizacijo gospodarskega razvoja.

Izhodišče za razpravo so bile opredelitve v strateških dokumentih Republike Slovenije in Mestne občine Celje, da se mora Celje prioritetno razvijati kot pomembno regionalno prometno vozlišče in središče nacionalnega pomena z ostalimi razvojnimi potenciali. Razvoj podpira zasnova prometnih povezav skozi Celje vključno z umeščanjem tretje prometne osi. Ta povezuje regionalna središča v Avstriji, Sloveniji in Hrvaški ter predstavlja strukturni projekt, s katerim se povečuje konkurenčnost, krepitev organizacij in gospodarskih povezav tega geografsko zelo širokega območja. Problem predstavljajo izrazita dolgotrajnost sprejemanja državnih prostorskih aktov umeščanja tretje razvojne osi, časovna nedorečenost izvedbe investicijskega projekta in neusklajenost napredovanja aktivnosti posameznih tras.