Organi stranke

PREDSEDNIK STRANKE

Za predsednika stranke je bil 21. septembra 2019 na 3. kongresu SMC v Ljubljani izvoljen Zdravko Počivalšek.

Naloge (23. člen Statuta stranke):

 • vodi in predstavlja stranko v javnosti;
 • skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, sveta stranke ter izvršnega odbora;
 • predlaga kandidatke/kandidate za podpredsednico/podpredsednika stranke;
 • predlaga svetu stranke v imenovanje generalno sekretarko/generalnega sekretarja;
 • o svojem delu poroča kongresu, svetu stranke ter izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

IZVRŠNI ODBOR STRANKE

Člani Izvršnega odbora po funkciji:

 • predsednik stranke Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • vodja poslanske skupine Gregor Perič
 • generalni sekretar stranke Miha Rebolj
 • predsednica sveta stranke Mojca Ifko Pinosa
 • vodja programskega sveta stranke Aleš Vidmar
 • Margareta Guček Zakošek

 

Naloge (20. člen Statuta stranke):

 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta stranke;
 • organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o programskih, kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte;
 • vodi postopke volitev v vse organe na državni ravni organiziranosti in za volitve v evropski parlament;
 • svetu stranke predlaga programske dokumente v sprejem;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • imenuje in razrešuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje in razrešuje vodje programskih odborov;
 • določa število regionalnih odborov stranke;
 • potrjuje in razrešuje vodstva lokalnih odborov;
 • sprejme poseben pravilnik o postopkih določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list ter način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor, v evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika republike ter za volitve v organe lokalnih skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo;
 • sprejema pravilnike in druge akte stranke, s katerimi podrobneje uredi organizacijo, delovanje in postopke znotraj stranke, razen če statut določa drugače;
 • odloča o izključitvi iz stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

SVET STRANKE

Predsednica sveta je Mojca Ifko Pinosa.

 • spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med kongresoma;
 • sprejema programske dokumente;
 • sprejema usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU;
 • odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke;
 • obravnava delo izvršnega odbora stranke, predsednika, podpredsednice in podpredsednika stranke ter generalne sekretarke/generalnega sekretarja;
 • na predlog izvršnega odbora odloča o drugih vprašanjih izvajanja politike in programa stranke med dvema kongresoma;
 • voli in razrešuje člane izvršnega odbora ter podpredsednico in podpredsednika stranke;
 • imenuje in razrešuje člane statutarne komisije in nadzornega odbora stranke;
 • na predlog predsednice/predsednika stranke imenuje in razrešuje generalno sekretarko/sekretarja stranke;
 • na predlog izvršnega odbora ali predsednice/predsednika stranke v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidatke in kandidate na volitvah v državni zbor, v evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika republike;
 • če ni možno pravočasno sklicati kongresa, lahko svet stranke z večino glasov vseh članov sprejema spremembe statuta, ki so nujno potrebne za delovanje stranke – spremembo statuta potrdi kongres na prvem naslednjem rednem zasedanju;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa.

 

GENERALNI SEKRETAR IN PODPREDSEDNIKA

Svet stranke SMC je na svoji seji imenoval organe stranke: generalnega sekretarja, dva podpredsednika stranke ter statutarno komisijo.

Za generalnega sekretarja stranke je bil imenovan Miha Rebolj.

Statut stranke je na voljo tukaj.

 

NADZORNI ODBOR

Člani:

dr. Mitja Slavinec

 

Naloge (27. člen Statuta stranke)

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;
 • ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organov s statutom;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članov in izključitvi iz
  članstva;
 • opravlja druge naloge, določene s statutom stranke.

 

STATUTARNA KOMISIJA

Člani:

Alenka Bradač

Rok Jemec

Monika Gregorčič

Naloge (29. člen Statuta stranke)

 • daje obvezne razlage statuta stranke;
 • ocenjuje skladnost aktov stranke s statutom stranke;
 • sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s statutom stranke.