Organi stranke

PREDSEDNIK STRANKE

Za predsednika stranke je bil 21. septembra 2019 na 3. kongresu SMC v Ljubljani izvoljen Zdravko Počivalšek.

Naloge (23. člen Statuta stranke):

 • vodi in predstavlja stranko v javnosti;
 • skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, sveta stranke ter izvršnega odbora;
 • predlaga kandidatke/kandidate za podpredsednico/podpredsednika stranke;
 • predlaga svetu stranke v imenovanje generalno sekretarko/generalnega sekretarja;
 • o svojem delu poroča kongresu, svetu stranke ter izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

IZVRŠNI ODBOR STRANKE

Člani Izvršnega odbora po funkciji:

 • predsednik stranke Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • podpredsednik stranke in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič
 • vodja poslanske skupine Janja Sluga
 • generalni sekretar stranke Miha Rebolj
 • vodja programskega sveta stranke Aleš Vidmar
 • poslanec v Državnem zboru Gregor Perič
 • Margareta Guček Zakošek

 

Naloge (20. člen Statuta stranke):

 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta stranke;
 • organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o programskih, kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte;
 • vodi postopke volitev v vse organe na državni ravni organiziranosti in za volitve v evropski parlament;
 • svetu stranke predlaga programske dokumente v sprejem;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • imenuje in razrešuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje in razrešuje vodje programskih odborov;
 • določa število regionalnih odborov stranke;
 • potrjuje in razrešuje vodstva lokalnih odborov;
 • sprejme poseben pravilnik o postopkih določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list ter način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor, v evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika republike ter za volitve v organe lokalnih skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo;
 • sprejema pravilnike in druge akte stranke, s katerimi podrobneje uredi organizacijo, delovanje in postopke znotraj stranke, razen če statut določa drugače;
 • odloča o izključitvi iz stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

SVET STRANKE

Podpredsednik sveta je Andrej Valentinčič.

 • spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med kongresoma;
 • sprejema programske dokumente;
 • sprejema usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU;
 • odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke;
 • obravnava delo izvršnega odbora stranke, predsednika, podpredsednice in podpredsednika stranke ter generalne sekretarke/generalnega sekretarja;
 • na predlog izvršnega odbora odloča o drugih vprašanjih izvajanja politike in programa stranke med dvema kongresoma;
 • voli in razrešuje člane izvršnega odbora ter podpredsednico in podpredsednika stranke;
 • imenuje in razrešuje člane statutarne komisije in nadzornega odbora stranke;
 • na predlog predsednice/predsednika stranke imenuje in razrešuje generalno sekretarko/sekretarja stranke;
 • na predlog izvršnega odbora ali predsednice/predsednika stranke v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidatke in kandidate na volitvah v državni zbor, v evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika republike;
 • če ni možno pravočasno sklicati kongresa, lahko svet stranke z večino glasov vseh članov sprejema spremembe statuta, ki so nujno potrebne za delovanje stranke – spremembo statuta potrdi kongres na prvem naslednjem rednem zasedanju;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa.

 

GENERALNI SEKRETAR IN PODPREDSEDNIKA

Svet stranke SMC je na svoji seji imenoval organe stranke: generalnega sekretarja, dva podpredsednika stranke ter statutarno komisijo.

Svet SMC je za podpredsednika izvolil Igorja Zorčiča. Za generalnega sekretarja stranke je bil imenovan Miha Rebolj.

Statut stranke je na voljo tukaj.

 

NADZORNI ODBOR

Člani:

dr. Mitja Slavinec

 

Naloge (27. člen Statuta stranke)

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje stranke;
 • ocenjuje skladnost ravnanj in odločitev organov s statutom;
 • odloča o pritožbah zoper sklep o zavrnitvi vpisa v seznam članov in izključitvi iz
  članstva;
 • opravlja druge naloge, določene s statutom stranke.

 

STATUTARNA KOMISIJA

Člani:

Alenka Bradač

Rok Jemec

Monika Gregorčič

Naloge (29. člen Statuta stranke)

 • daje obvezne razlage statuta stranke;
 • ocenjuje skladnost aktov stranke s statutom stranke;
 • sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s statutom stranke.