Organi stranke

PREDSEDNIK STRANKE

Za predsednika stranke je bil 2. junija 2014 na ustanovnem kongresu v Ljubljani izvoljen dr. Miro Cerar.

Naloge (23. člen Statuta stranke):

 • vodi in predstavlja stranko v javnosti;
 • skrbi za uresničevanje sklepov in stališč kongresa, sveta stranke ter izvršnega odbora;
 • predlaga kandidatke/kandidate za podpredsednico/podpredsednika stranke;
 • predlaga svetu stranke v imenovanje generalno sekretarko/generalnega sekretarja;
 • o svojem delu poroča kongresu, svetu stranke ter izvršnemu odboru stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

IZVRŠNI ODBOR STRANKE

Člani Izvršnega odbora po funkciji:

 • predsednik stranke dr. Miro Cerar, predsednik vlade
 • podpredsednica, dr. Simona Kustec Lipicer, vodja poslanske skupine SMC
 • podpredsednik dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora
 • predsednik Sveta dr. Dragan Matić, poslanec v državnem zboru
 • predsednik Programske konference dr. Aleksandar Kešeljević
 • generalni sekretar stranke Jože Artnak

Izvoljeni člani:

 • Urška Ban, poslanka v državnem zboru
 • dr. Nejc Brezovar, državni sekretar na MJU
 • mag. Vesna Gjörkös Žnidar, notranja ministrica
 • dr. Mitja Horvat, predsednik Statutarne komisije in poslanec v državnem zboru
 • Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje
 • Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
 • mag. Lilijana Kozlovič, predsednica LO Koper in generalna sekretarka vlade
 • Jure Leben, državni sekretar na MZI
 • Mitja Bervar, predsednik Lokalnega odbora SMC Ljubljana
 • Mitja Sojer

Naloge (20. člen Statuta stranke):

 • skrbi za udejanjanje sklepov in stališč kongresa ter sveta stranke;
 • organizira in izvaja aktivnosti stranke ter odloča o programskih, kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke ter v zvezi s tem sprejema ustrezne akte;
 • vodi postopke volitev v vse organe na državni ravni organiziranosti in za volitve v evropski parlament;
 • svetu stranke predlaga programske dokumente v sprejem;
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun stranke;
 • imenuje in razrešuje strokovna delovna telesa ter določi vsebinski okvir njihovega delovanja, njihovo sestavo in mandat ter imenuje in razrešuje vodje programskih odborov;
 • določa število regionalnih odborov stranke;
 • potrjuje in razrešuje vodstva lokalnih odborov;
 • sprejme poseben pravilnik o postopkih določanja kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list ter način zagotavljanja enakih možnosti obeh spolov pri kandidiranju kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor, v evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika republike ter za volitve v organe lokalnih skupnosti v skladu z veljavno zakonodajo;
 • sprejema pravilnike in druge akte stranke, s katerimi podrobneje uredi organizacijo, delovanje in postopke znotraj stranke, razen če statut določa drugače;
 • odloča o izključitvi iz stranke;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom.

 

SVET STRANKE

Svet stranke sestavlja 66 članov. Predsednik Sveta je  dr. Dragan Matić, poslanec v državnem zboru.

Naloge (16. člen Statuta stranke):

 • spremlja izpolnjevanje programa in kongresnih usmeritev stranke ter daje politične smernice za delo stranke in njenih organov med kongresoma;
 • sprejema programske dokumente;
 • sprejema usmeritve stranke za volitve na državni ravni in ravni EU;
 • odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke;
 • obravnava delo izvršnega odbora stranke, predsednika, podpredsednice in podpredsednika stranke ter generalne sekretarke/generalnega sekretarja;
 • na predlog izvršnega odbora odloča o drugih vprašanjih izvajanja politike in programa stranke med dvema kongresoma;
 • voli in razrešuje člane izvršnega odbora ter podpredsednico in podpredsednika stranke;
 • imenuje in razrešuje člane statutarne komisije in nadzornega odbora stranke;
 • na predlog predsednice/predsednika stranke imenuje in razrešuje generalno sekretarko/sekretarja stranke;
 • na predlog izvršnega odbora ali predsednice/predsednika stranke v skladu z veljavno zakonodajo določa kandidatke in kandidate na volitvah v državni zbor, v evropski parlament in za predsednico oziroma predsednika republike;
 • če ni možno pravočasno sklicati kongresa, lahko svet stranke z večino glasov vseh članov sprejema spremembe statuta, ki so nujno potrebne za delovanje stranke – spremembo statuta potrdi kongres na prvem naslednjem rednem zasedanju;
 • opravlja druge naloge, določene s tem statutom in sklepi kongresa.

 

GENERALNI SEKRETAR IN PODPREDSEDNIKA

Svet stranke SMC je na svoji seji imenoval organe stranke: generalnega sekretarja, dva podpredsednika stranke ter statutarno komisijo.

Za generalnega sekretarja je Svet stranke SMC izvolil Jožeta Artnaka, dr. Milana Brgleza za podpredsednika stranke in mag. Lilijano Kozlovič za podpredsednico stranke; za predsednika Statutarne komisije je izvolil dr. Mitjo Horvata.

 

Statut stranke je na voljo tukaj.