Načela, vrednote in politična izhodišča

ZAVZEMAMO SE ZA DRŽAVO BLAGINJE, TEMELJEČO NA SODELOVANJU, ZNANJU IN ODGOVORNOSTI.

Temeljna vodila našega dela za zagotavljanje države blaginje so:

  1. pravna država, odgovornost do sebe, sočloveka in okolja, pravičnost in etični standardi,
  2. trajnostni razvoj, ki ga omogočajo inovativnost, znanje in sodelovanje javnega in zasebnega sektorja,
  3. človekovo dostojanstvo, socialna in ekonomska varnost, strpnost, svoboda, medsebojno spoštovanje ter medgeneracijska vzajemnost in solidarnost.

Posebno skrb posvečamo kakovosti življenja, zdravju, inovativnosti, dostojnemu delu, demokraciji, človekovim pravicam, vladavini prava, naravi, kulturi in tradiciji.

Z novimi idejami podajamo dolgoročno strategijo partnerskega in trajnostnega razvoja, ki bosta prebivalcem Slovenije vrnila zaupanje vase in vsem zagotovila prihodnost.

NAŠE VREDNOTE

Vodila našega političnega delovanja so: pravna država, inovativnost, trajnostni razvoj, družbena odgovornost in človekovo dostojanstvo.

Pravna država je država, v kateri je delovanje državnih organov, podjetij in ljudi pogojeno in vezano s pravnimi načeli in pravili ter v kateri si oblast prizadeva za pravičen družbeni red. Za nas je z vidika demokratične države ključno spoštovanje in razvoj ustavnosti in zakonitosti, pravičnosti in pravne varnosti, človekovih pravic in svoboščin, načela delitve oblasti, neodvisnosti in nepristranskosti sodstva ter sodnega nadzora.

Inovativnost je odprtost za nove ideje in znanja, ki vodijo do družbenih, tehnoloških in organizacijskih inovacij. Predstavljajo nam temeljno gonilo za ustvarjanje dodane vrednosti v podjetništvu in gospodarstvu ter uporabne vrednosti v javnem sektorju in državi. Le skupno ustvarjanje vrednosti nam bo omogočilo zagotavljanje družbene blaginje. Zato pri vseh ljudeh in drugih deležnikih v družbi podpiramo, spodbujamo in ustvarjamo pogoje za njihovo prodornost, odličnost, kritično razmišljanje, drznost in produktivnost.

Trajnostni razvoj zadovoljuje želje in ustvarja vrednosti za današnje generacije ob upoštevanju potreb in možnosti prihodnjih generacij. Družba, država in gospodarstvo morajo stremeti k ohranjanju narave in naravnih virov, biotske raznovrstnosti in zmanjševanju onesnaževanja ter k izvajanju dolgoročnih strategij, finančne odgovornosti in medsektorskega sodelovanja, povezovanja in usklajevanja.

Družbeno odgovornost razumemo ožje kot nenehno zavezanost k delovanju v korist in razvoj vseh ljudi in drugih deležnikov v družbi in širše kot odgovornost do družbenega in naravnega okolja. Zavedamo se, da so glavni elementi družbeno odgovornega ravnanja in delovanja: strpnost, solidarnost, družbena vključenost, sočutje, poštenost, zaupanje in transparentnost.

Človekovo dostojanstvo je notranja vrednost posameznika, s katero vstopamo v medsebojne odnose. Obenem je tudi neodtujljiva osnova človekovih pravic, ki jih mora zagotavljati država blaginje svojim prebivalkam in prebivalcem. Zavzemamo se za utrjevanje tistih ukrepov družbe in države, ki zagotavljajo enakovrednost, enake možnosti in medsebojno spoštovanje, ter zagovarjamo človekovo dostojanstvo kot standard ravnanj naše države v mednarodnih odnosih.

NAŠA TEMELJNA POLITIČNA IZHODIŠČA

Trudimo se za več strpnosti v družbi ter posledično za krepitev spoštovanja in sodelovanja med ljudmi, različnimi skupinami, generacijami, družbami in različnimi organizacijami. Politika mora biti načrtovanje in udejanjanje dobrega za vse prebivalce in prebivalke Slovenije in ne uresničevanje ozkih zasebnih interesov. Zato si prizadevamo za sodelovanje in usklajevanje ter ne sledimo razdiralnim načinom političnega delovanja.

Zavzemamo se za uveljavljanje osebnih, družbenih in duhovnih vrednot. Le na podlagi teh lahko v Sloveniji opredelimo temeljno smer nacionalnega razvoja, krepimo našo skupno nacionalno identiteto, izboljšamo medosebne odnose ter spodbujamo presojo o tem, kaj je prav, dobro, pravično in pošteno. Verjamemo, da le takšen pristop dviguje našo osebno in družbeno samozavest ter prepoznavno podobo Slovenije v mednarodnem prostoru.

Podpiramo obstoj in delovanje neodvisne in razvite civilne družbe. Civilna družba, ki odgovorno veže javne in zasebne dejavnosti na način, da krepi skupno dobro, mora biti aktivni spodbujevalec in eden od nosilcev družbenih sprememb v Sloveniji. Za nas civilna družba kot orodje skupnosti za vplivanje na oblast pomeni pomemben korektiv oblasti in kot taka predstavlja temeljni del demokracije.

Prizadevamo si za državo blaginje, ki temelji na načelu univerzalizma in ustvarjeni vrednosti. Slovenska država mora odgovorno prevzemati skrb za zagotavljanje socialne in ekonomske varnosti prebivalstva ter skrbeti za njegovo kakovostno izobraževanje in razvoj slovenske znanosti, kulture in športa. Zavzemamo se za javni zdravstveni sistem, ki naj temelji na doslednejši uporabi načela solidarnosti, uveljavljanja prispevkov glede na prihodke in medgeneracijski vzajemnosti. Za nas so ključni vzpostavitev dinamičnega ravnovesja med svobodo, enakostjo in učinkovitostjo, uveljavitev vzdržnega razmerja med družbeno blaginjo in konkurenčnostjo, ter spodbujanje transparentnega delovanja in povezovanja javnega ter zasebnega sektorja.

Podpiramo učinkovito delovanje javnega sektorja, ki služi potrebam ljudi in drugih deležnikov v družbi ter gospodarstvu. Priložnost za izboljšanje delovanja slovenskega javnega sektorja in njegove dobre večstranske učinke za gospodarstvo vidimo v notranjem in zunanjem sodelovanju ter povezovanju, hitrejši odzivnosti na potrebe vseh deležnikov v družbi, strateškem in sistematičnem vodenju, projektnem in transparentnem financiranju ter v krepitvi osebne odgovornosti pri njegovem delovanju in upravljanju.

Stremimo k večji gospodarski svobodi in podjetnosti, ki omogočata ustvarjanje dodane vrednosti. Ob tem zagovarjamo, da mora slovenska država z opredelitvijo smeri razvoja, ki naj temelji na pametni specializaciji, spodbujanju krožne ekonomije, zagotavljanju podjetniške in inovacijske infrastrukture ter vzpostavljanju pogojev za celosten razvoj ljudi, ustvarjati razmere za gospodarsko rast, okoljsko trajnost in družbeno varnost. Naše stališče je, naj država dolgoročno ohrani odločilen vpliv nad našimi strateškimi infrastrukturami in viri.

Prizadevamo si za zaščito in varovanje okolja. Spodbujati in usmerjati nameravamo takšen družbeni in ekonomski razvoj, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, dobro počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje prvotnega stanja narave. Zagovarjamo gospodarno in kulturno rabo prostora, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost, blaginjo, varnost in udobje vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije. Po našem prepričanju mora načrtovano, usklajeno in vzdržno ravnanje z okoljem in prostorom postati ena izmed nacionalnih prioritet.

Zavzemamo se za odprto družbo, ki deluje znotraj Evropske unije in se povezuje s svetom. Menimo, da je pri tem slovenska država dolžna proaktivno uveljavljati, varovati, podpirati in razvijati lastne interese ter interese vseh naših ljudi tako doma kot po svetu. Država mora pri tem dosledno sodelovati z drugimi akterji mednarodne skupnosti za dosego globalnega miru in pravičnosti, ki temeljita na človekovem dostojanstvu.