Zaključna predstavitev vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz

V ponedeljek, 25.01.2016 je v Podlehniku potekala zaključna predstavitev Ukrepov Vladne delovne skupine za pripravo celostnih ukrepov za razvoj Haloz. Zaključke ukrepov je predstavila vodja delovne skupine državna sekretarka mag. Tanja Strniša iz MKGP. Poslanka Državnega zbora Vesna Vervega je poudarila, da bodo sprejeti ukrepi, prebivalcem Haloz in podobnim problemskim območjem olajšali predvsem ohranjanje kmetijskih površin, prav tako pa tudi omogočili preboj na področju turizma, malega podjetništva in kulture.

V razpravo se je vključila tudi Mira Petrovič, občinska svetnica Občine Cirkulane in opomnila, da ukrepi niso zgolj naravnani na kmetijstvo ampak tudi na druga resorna ministrstva pri čemer je izpostavila grad Borl kot spomenik državnega pomena katerega revitalizacija se je resneje začela s čiščenjem skale ter vrtanjem raziskovalnih vrtin na terasi v letu 2015.

Dejstvo je, da so Haloze, ki so zaradi svojih socialnih, demografskih in ekonomskih kazalcev kazale izrazito gospodarsko nerazvitost od samostojnosti dalje, bile predmet poskusov oživljanja oziroma revitalizacije. Do sedaj so na podlagi raziskav in vrednotenja omejitvenih dejavnikov, najsibodo naravnih (velik naklon) ali družbenih (starostna, izobrazbena struktura, stopnja brezposelnosti, delež aktivnega prebivalstva, naravni in migracijski saldo, dodana vrednost na zaposlenega) sprejeli kar nekaj podzakonskih aktov s katerimi so omogočili višjo stopnjo finančne podpore iz proračunskih sredstev ali prednost pri prijavi na različne ukrepe oziroma projekte.

Trenutna vlada je naredila eden pomemben korak naprej z ustanovitvijo vladne delovne skupine za celovit razvoj Haloz. Delovno skupino so sestavljali predstavniki vseh ministrstev in organizacij iz območja Haloz ter posamezniki. Prvič od osamosvojitev se je pristopilo k reševanju problematike kompleksno, z vidika vseh področij. Zelo pomembno je tudi, da se je to zgodilo prav na pragu nove finančne perspektive predvsem na področju Skupne kmetijske politike in razvoja gospodarstva (pred razpisi). Delovna skupina je pripravila nabor ukrepov in rešitev s ciljem odprave in preprečevanja zaraščanja obdelovalnih površin in povečanjem konkurenčnosti kmetijstva ter s ciljem razvoja novih delovnih mest in s tem preprečevanje odseljevanja mladih izobraženih ljudi.

Z delovanjem omenjene delovne skupine je bil vzpostavljen v prvi vrsti informacijski in komunikacijskih kanal med vsemi ključnimi deležniki tako na lokalni kakor na državni ravni. Takšen pristop vlade je dosegel določene razvojne učinke v Halozah, predvsem na področju medsebojnega povezovanja, izmenjave idej in predlogov kakor tudi konkretnih uporabnih informacij.
Delovna skupina za razvoj Haloz je pilotni primer pristopa k reševanju razvojno ogroženih območij in dvigovanju takšnih regij k razvitejšim regijam po principu, da domačini sami aktivno sodelujejo pri oblikovanju rešitev, vladna stran pa sproti odgovarja na to.

Zavzemali se bomo za spremljanje izvajanja predlaganih ukrepov in njihove validacije s poročanjem v nekem časovnem obdobju.