Poslanec Zajc na plenarnem zasedanju: pitna voda je temeljna človekova dobrina, veliko bogastvo in privilegij

Danes poslanci na plenarnem zasedanju razpravljajo o Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije glede vpisa pravice do pitne vode. Poslanec Simon Zajc je uvodoma poudaril, da je “pitna voda je temeljna človekova dobrina, veliko bogastvo in privilegij. Narava je bila pri naravnih virov do naše države radodarna, zato smo v SMC prepričani, da je potrebno vodne vire z najvišjo možno odgovornostjo zaščititi tudi v Ustavi RS”.

Dodal je, da smo v SMC zadovoljni, da smo “ne glede na politične razlike dosegeli politično soglasje o zapisu pravice do pitne vode v ustavo, saj smo prepričani, da bo ta odločitev ena pomembnejših odločitev za prihodnost”.

Poslanec Simon Zajc: pozitivne posledice vključitve pravice do pitne vode med ustavne pravice se bodo najbolj pokazale v prihodnosti, ko bo voda postala ključna življenjska dobrina. Treba je zagotoviti, da bo tudi v prihodnje, za naše zanamce, v okolju na voljo dovolj naravnih vodnih virov, primernih za oskrbo prebivalstva z varno pitno vodo.

Poslanec Zajc izpostavlja, da bo “s tem dejanjem Slovenija postala ena redkih držav članic EU s tako določbo v ustavi oziroma poleg Slovaške šele druga država v EU, ki bo zaščitila vodne vire na najvišji ravni”. Na ustavni ravni imajo zapis te pravice v preostalih državah sveta le še v Južni Afriki in Urugvaju. Druge države, zlasti vse evropske, pa varujejo pravico do pitne vode na zakonski ravni.

Poslanec Zajc: V SMC si želimo, da bi Slovenija sledila zgledu omenjenih držav, ki so se odločile za zaščito vode na ustavni ravni in da bi tudi znotraj Združenih narodov postali ti. leader država, ki se bo tudi na globalni ravni zavzemala za dojemanja pravice do vode kot javne dobrine in temeljne človekove pravice.

V SMC smo se zaradi dejstva, ker gre v tem primeru najbolj nazorno za našo skupno stvar in prihodnost – pitna voda je temeljna življenjska dobrina – odločili, da bomo v ustavno-revizijskem postopku oziroma postopku spreminjanja ustave ubrali drugačen pristop kot je veljal do sedaj, ko so imeli izključno pravico do predlaganja sprememb zgolj poslanci.Pitna voda predstavlja za nas najboljši primer za uveljavitev novih modelov upravljanja javnega dobra oziroma premik od zagotavljanja individualnih pravic posameznika k skupnostnemu principu oziroma zaščiti pitne vode kot naravnega javnega dobra in skupnostnemu upravljanju. Zato smo se priprave vsebinskega predloga smo lotili na najširši možni demokratični način in se zato povezali s civilno iniciativo Za Slovenijo in svobodo ter s strokovno javnostjo s področja vodarstva. Skupaj smo na osnovi vsebinskih izhodišč več kot 56.000 podpisnikov civilne iniciative pripravili predlog, za katerega verjamemo, da bo predstavljal ustrezno vsebinsko in ustavno-pravno osnovo za nadaljnjo politično obravnavo, ki bo v tem primeru izhajala iz neposrednega sodelovanja ter rešitev zainteresirane javnosti in stroke, izpostavlja poslanec Zajc.

Slednji pristop za nas ne predstavlja zgolj kvalitativne nadgradnje ustavno-revizijskega postopka, ki bo z udeležbo (poleg pravne) vodarske stroke in predstavnikov civilne iniciative omogočil bolj poglobljeno ustavno razpravo in nato odločanje, temveč za premik od ekskluzivnosti politike k inkluzivnosti državljanov, vključevanju državljanskih in strokovnih pobud za kvalitetno iskanje najboljših rešitev, poudarja tudi podpredsednik Stranke modernega centra in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez.

Slovenija bo z ustavnim zapisom postala ena redkih držav, ki so vodne vire zaščitile na najvišji ustavni ravni, želimo pa si tudi, poudarja poslanec Zajc, da bo postala sploh prva država, kjer bo ta zapis v ustavo rezultat skupnih rešitev državljanov, stroke in politike v skrbi za naše okolje.

Poslanec Zajc: Na tem mestu bi se zato tudi radi zahvalili civilni iniciativi in hkrati vsem prebivalcem RS, ki so podpisali peticijo za vpis pravice do pitne vode v ustavo, saj je prav ta angažma odprl živahno ustavno razpravo o eni najpomembnejših slovenskih naravnih dobrin, ki bo v prihodnosti omogočil njeno dodatno varstvo.

Za PS SMC podpora zapisa pravice do vode v ustavo nikoli ni bilo vprašanje, saj smo se k temu zavezali že v koalicijski pogodbi, spomni poslanec Zajc in dodaja, da je bil “za SMC ključen način zapisa, saj smo želeli slediti cilju, da bo pravica do pitne vode pod enakimi pogoji dostopna vsakomur”.

Voda kot naravni vir je vitalna dobrina, ki postopoma dobiva vedno večjo vrednost in zaradi tega je tudi izjemno privlačna za korporacije in multinacionalke, ki v izkoriščanju vodnih virov vidijo velike možnosti za zaslužek in imajo zato tudi interes po privatizaciji te strateške dobrine. Voda je vir življenja in bolj ko bo zaradi podnebnih sprememb in naraščanja števila prebivalstva na planetarni ravni postajala redka dobrina, večja je verjetnost, da bo postala tudi tržno blago, na kar je spomnil tudi Predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, ki je opozoril, da bo koncept varne pitne vode čez desetletja ključen koncept.

PS SMC je bila pri pripravi predlogov dopolnitve stališča o osnutku ustavnega zakona zelo pozorna na cilje zapisa te pravice, opozarja poslanec Zajc. Že v programu SMC smo vodo in gozdove opredelili kot naša ključna naravna bogastva, ki jim moramo nameniti posebno skrb. Vsi življenjsko potrebujemo vodo, zato se strinjamo s tem, da se še posebej poudari, da naravni vodni viri, ki služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva z varno pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, v tem delu niso tržno blago.

Poslanec Zajc: Naj država neposredno skrbi, da bo varna pitna voda na razpolago prebivalcem oziroma gospodinjstvom in gospodarstvu.

PS SMC sledi cilju, da se ne posega istočasno v svobodno gospodarsko pobudo in da v Sloveniji omogočimo hkratno rabo varne pitne vode tako za prebivalstvo oz. gospodinjstva kot tudi gospodarstvo, pri čemer pa gospodarska raba ne sme ogroziti naravnega vodnega vira za oskrbo prebivalstva. Voda bo lahko nemoteno ostala tudi v rabi gospodarstvu, ki vodo prav tako potrebuje, od predelovalne do prehrambne industrije, uporabljala se bo lahko za energetske, rekreativne namene itd. Hkrati pa ne smemo dopustiti, da bi si kdo naravne vodne vire lastil oz. jih olastninil ali pa da bi lahko tudi multinacionalke in zasebniki namesto države in občin gospodarile z naravnimi vodnimi viri in zagotavljale oskrbo prebivalstva z varno pitno vodo. Le na ta način bomo lahko preprečili možne negativne posledice kot so podražitve oskrbe zaradi zasledovanja čim večjega dobička zasebnih izvajalcev oskrbe z varno pitno vodo. Slednja se bo lahko zagotavljala samo preko neprofitne javne službe v režiji države oz. po prenosu bodo opravljanje te javne službe prevzele občine. Dr. Milan Brglez je poudaril, da si pitne vode ne more nihče lastiti niti na lokalni ravni niti na državni.

Poleg tega smo se v PS SMC potrudili, da z besedilom stališča, zavežemo vse deležnike, tako uporabnike (k zaščiti pred onesnaževanjem), najbolj pa državo in občine k varovanju javnega interesa, varovanju naravnih vodnih virov ter tudi učinkovitemu upravljanju z njimi in opravljanju oskrbe prebivalstva, ki bo zagotavljalo varno pitno vodo.

Verjamemo, da je ustavna komisija pripravila stališče, ki predstavlja dobro podlago za nadaljevanje ustavnorevizijskega postopka jeseni na ustavni komisiji in da bomo skozi njo dosegli temeljne cilje, to pa so: opredeliti naravne vodne vire vode kot naravno vodno javno dobro, opredeliti način upravljanja naravnih vodnih virov, zagotoviti varno pitno vodo vsem prebivalcem Slovenije, zagotoviti, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi ljudi, zaščititi naravne vodne vire pred prekomernim izkoriščanjem in možnostjo olastninjenja, zagotoviti tako splošno kot tudi posebne rabe vode in učinkovito opravljanje javne neprofitne službe oskrbe z varno pitno vodo, je zaključil poslanec Zajc.