Vlada za aktivno politiko zaposlovanja v tem in naslednjem letu namenja skoraj 183 milijonov evrov

Vlada je sprejela načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za to in prihodnje leto. Za ukrepe bo namenjenih nekaj manj kot 183 milijonov evrov, tako iz proračuna kot iz Evropskega socialnega sklada. V programe bo vključenih skupaj 48.905 oseb. Samo letos bo na voljo nekaj nad 100 milijonov evrov oz. 35 odstotkov več kot lani. Bistveno povečanje sredstev za zaposlovanje ob obravnavi načrta na Ekonomsko socialnem svetu pozdravljajo tudi socialni partnerji.

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo letos in prihodnje leto usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram v zadnjih dveh letih potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela. Ključni cilj načrta je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih in povečati zaposlenost mladih, starejših ter nizko izobraženih. Cilj je tudi okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.

Sprejeti načrt predvideva, da bo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v letih 2016 in 2017 vključenih 48.905 oseb. Pri tem vključitev za 25.445 oseb pomeni neposredno zaposlitev, 19.038 oseb, ki bodo vključene v ukrepe, pa bo zaposlenih šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti.

Ključni ukrepi na področju usposabljanja in izobraževanja so med drugim usposabljanje na delovnem mestu za starejše in nizko izobražene dolgotrajno brezposelne, programi neformalnega izobraževanja in spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju ter vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe.

V sklopu spodbud za zaposlovanje se še naprej predvideva subvencionirane zaposlitev za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko izobražene in subvencij za zaposlitev mladih za nedoločen čas), poleg tega pa na primer še spodbujanje pripravništev in spodbude v obliki povračil prispevkov delodajalcem v območjih z visoko brezposelnostjo. Z evropskimi sredstvi se bo izvajal program za zaposlovanje mladih iz vzhodne Slovenije Prvi izziv. Prvo javno povabilo v višini 20,7 milijona evrov je že bilo objavljeno.

Osrednji program v sklopu za ustvarjanje delovnih mest bodo tudi v letih 2016 in 2017 javna dela, financirana iz proračuna. V letu 2016 bodo imeli prednost programi s področja socialnega varstva ter programi javnih del, v katere se bodo vključevale dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo izobrazbe. V okviru sredstev, namenjenih za javna dela, se bo financiral tudi program pomoči pri obvladovanju migracijskih tokov.

Za spodbujanje samozaposlovanja so predvideni projekti spodbujanja podjetništva med mladimi, del sredstev pa bo namenjen tudi programu spodbujanja ženskega podjetništva.