V SMC podpiramo predlagani rebalans proračuna

Državni zbor Republike Slovenije obravnava predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019, ki je potreben zaradi določenih sprejetih zavez v preteklih mesecih in višje gospodarske rasti od pričakovane. V SMC zagovarjamo socialno, razvojno in trajnostno naravnano politiko, ki omogoča gospodarski razvoj, varovanje okolja in sleherniku dostojno življenje. Urejene javne finance pa so predpogoj za socialno in pravno državo, ki takšno življenje omogoča. To je bila tudi naša usmeritev pri ocenjevanju tokratnega predloga.

Z rebalansom bo država največ dodatnih sredstev namenila za izvajanje podjetništva in izboljšanje konkurenčnosti, za izobraževanje in znanost, promet in prometno infrastrukturo, kulturo, okolje, varnost in zaščito ter socialno varnost. Več sredstev pridobivajo vsa ministrstva, prednjačijo tudi ministrstvo za okolje in prostor, gospodarsko ministrstvo, zdravstveni in kulturni resor. V poslanski skupini smo posebej pozdravili dodatna sredstva za boj proti podnebnim spremembam, sanacijo degradiranih območij, protipoplavno zaščito in stanovanjsko politiko ter več sredstev na področju dela MGRT. To bo omogočilo nadaljnje aktivnosti ministrstva na področjih strukturne preobrazbe gospodarstva, spodbujanja investicij, spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva ter ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja.

»Še posebej nas veseli, da so se tudi zaradi naših prizadevanj odpravili praktično vsi varčevalni ukrepi na področju družinskih transferjev in transferjev najranljivejšim posameznikom ter gospodinjstvom. Tako bo lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v celoti sprostilo otroške dodatke in državne štipendije, dodatek za velike družine pa postaja univerzalna pravica in ni več vezan na cenzus. Materinsko nadomestilo je z letošnjim letom neomejeno, omejitev za starševsko nadomestilo se iz dvakratnika povprečne plače vrača na 2,5-kratnik, porodniška nadomestila pa bodo ponovno predstavljala 100 % povprečne plače v zadnjih 12 mesecih. Slovenija s tem ostaja socialna država in tudi država z eno od najbolj ugodnih družinskih politik v EU,« je v predstavitvi stališča poslanske skupine dejal njen vodja Igor Zorčič.

V poslanski skupini SMC smo ponosni na to, da smo zaradi vodenja odgovorne fiskalne politike prejšnje vlade danes v položaju, ko lahko sprejemamo ukrepe, s katerimi bodo naši državljani še bolj občutili učinke gospodarske rasti. Delovanje prejšnje vlade je bilo trajnostno usmerjeno: poudarek je bil na spodbujanju gospodarske rasti, konsolidaciji javnih financ, varovanju obstoječih delovnih mest in spodbujanju novih. Konsolidirana bilanca javnega financiranja iz leta 2018 kaže, da je Slovenija lani imela največji presežek v vsej svoji zgodovini. Pričujoči predlog rebalansa tako temelji predvsem na trdnih temeljih rezultatov iz preteklosti.

Kljub vsemu pa nas nekoliko skrbi zagotavljanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ, na kar sta nas opozorila tako Fiskalni svet kakor tudi Evropska komisija. Ta opozorila moramo jemati dobronamerno in resno. Pa ne zgolj zaradi zahtev, ki smo si jih postavili s fiskalnim pravilom in zaradi evropskega semestra, cikla usklajevanja proračunskih in gospodarskih politik držav članic EU, ampak predvsem zaradi dejstva, ker je Slovenija kot majhna in odprta država zelo občutljiva na nihanja na gospodarskih in finančnih trgih. V dobrih časih tako moramo ustvarjati rezerve, povečevati konkurenčnost in ohranjati stabilnost. Morebitna nova finančna kriza nas ne sme še enkrat tako hudo prizadeti. Verjamemo, da se minister za finance razmer zaveda in tudi on opozorila jemlje s pravo mero resnosti.

Ker vlada z rebalansom sledi pravim prioritetnim politikam in ker dosega tudi presežek v javnih financah ter znižuje javni dolg skladno s predvideno dinamiko, skladno z zavezami Pakta stabilnosti in rasti, bodo poslanci SMC predlog rebalansa podprli.