Sprejete spremembe Zakona o skupnosti študentov

Državni zbor je na včerajšnjem zasedanju z velikim konsenzom sprejel novelo Zakona o skupnosti študentov. V preteklih mesecih smo predstavniki koalicijskih in opozicijskih strank dokazali, da je v luči iskanja konstruktivnih rešitev za določene javno-politične in s tem družbene probleme, sodelovanje med nami možno. Zakon o skupnosti študentov, ki ga je pred nekaj meseci v parlamentarno proceduro predlagala poslanska skupina SDS je primer konstruktivnega sodelovanja in iskanja skupnih rešitev.

Zakon se dotika študentske populacije, populacije mladih državljank in državljanov naše države, za katere je prav, da jih predstavlja dobro delujoča, odprta, demokratična in transparentna študentska skupnost. Navsezadnje se v Študentsko organizacijo Slovenije in njene organizacijske oblike združujejo študentje zaradi urejanja vprašanj skupnega pomena in uresničevanja skupnih interesov ter solidarnega zadovoljevanja njihovih skupnih potreb.

Z uzakonitvijo sprememb in dopolnitev temeljnega študentskega zakona bodo Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike delovale kot pravne osebe javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa Zakon o skupnosti študentov in temeljni interni akti študentskega organiziranja. To je še posebej pomembno z vidika poslovanja in nadzora nad njihovim delovanjem. Zanje bodo po novem oziroma še bolj okrepljeno veljale nekatere določbe Zakona o javnem naročanju, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Člani organov vodenja in nadzora študentskih organizacij ter tudi pravnih oseb, v katerih imajo le-te prevladujoč vpliv, ne bodo smele biti osebe, ki so pravnomočno obsojene na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev; jasno in nedvoumno je zapisana pristojnost računskega sodišča nad revidiranjem pravilnosti in smotrnosti poslovanja študentskih organizacij; jasneje se določa vodenje poslovnih knjig in izdelava letnih poročil; omejila pa se bo tudi najvišja bruto plača zaposlenim, poslovodnim osebam ter članom organov vodenja in nadzora.