Poslanka Kozlovič: Zakon o sodnih taksah ščiti ranljive skupine in omogoča višjo pravno varnost

Odbor za pravosodje je podprl izboljšave, ki jih prinaša predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah. “Spremembe odpravljajo administrativne ovire, uveljavljajo večjo predvidljivost postopkov in s tem višjo pravno varnost, nove določbe uresničujejo pravico do dejanskega in učinkovitega sodstva in so namenjeni predvsem ranljivim skupinam ljudi, tistim s slabim premoženjskim stanjem” je poudarila Lilijana Kozlovič.

Vsebinske rešitve predloga omogočajo delno ali polno taksno oprostitev, ki ne bo vezana na prejemanje denarne socialne pomoči – lahko jo bo uveljavljala vsaka stranka, za katero bi plačilo celotnih sodnih taks pomenilo občutno zmanjšanje sredstev za njeno preživljanje (izjema so podjetniki posamezniki v postopkih v zvezi z njihovo dejavnostjo in pravne osebe, ki bodo vedno morale plačati začetnih 44 evrov sodne takse). Vzpostavitev povezave sodišč do zbirk podatkov preko sistema za standardizirano izvajanje elektronskih poizvedb bo pomenila brezplačno pridobivanje podatkov po uradni dolžnosti, zato predlagatelj predlaga polletni odlog začetka uporabe te novele v namen vzpostavitve elektronskih povezav. Posebna pozornost je namenjena tudi delavcem v individualnih delovnih sporih in tistim, ki sprožijo stečajni postopek zoper delodajalca, ki jim več kot dva meseca niso izplačali plač, na način, da plačilo taks ni več procesna predpostavka in pogoj za vložitev tožbe. Le ta se bo poravnala po načelu uspeha ob vročitvi sodbe.

Večja pravičnost se vzpostavlja tudi pri plačilu takse za zahtevo za varstvo zakonitosti v prekrškovnih postopkih. Sedanjih fiksnih 150 evrov se nadomešča s pravično določitvijo takse glede na izrečeno globo. Pri oprostitvi plačila takse se lokalne skupnosti in tiste neposredne proračunske uporabnike, ki so v celoti v njihovi lasti, izenačuje z državo. Gre za enakovredna subjekta, poleg tega gre za uresničitev zaveze Vlade, da bo glede na znižan znesek povprečnine, zniževala stroške občin. Privarčevani znesek za občine znaša okvirno 330.000 evrov.

Spremembe zakona predstavljajo enega od ukrepov v nizu reforme na področju sodstva.