SMC skupaj s koalicijskimi partnerji vložila predlog Zakona o arhivskem gradivu, s katerim preprečuje zlorabo osebnih podatkov o zdravljenju pacientov

S tem zakonom koalicija izvršuje odločbo Ustavnega sodišča, po kateri je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih neskladen z ustavo, če med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne osebe, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov.

Ustavno sodišče je v sodbi pritrdilo stališčem Varuha človekovih pravic, da veljavni arhivski zakon ne varuje dovolj občutljivih osebnih podatkov pacienta, saj so v njem splošno določeni roki za izročitev arhivskega gradiva s strani ustvarjalca pristojnemu arhivu, to je 30 let po nastanku, prekratki. Ustavno sodišče se je tudi strinjalo s stališčem Varuha, da so določbe arhivskega zakona o dostopnosti gradiva z občutljivimi osebnimi podatki – 10 let po smrti osebe, na katero se nanašajo, ali 75 let po nastanku arhivskega gradiva, če datum smrti ni znan – nezadostna varovalka.

Zakon, ki ga vlagajo poslanske skupine koalicije in je bil usklajen z Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za kulturo oz. Arhivom Republike Slovenije določa, da je skrajni rok za izročitev arhivskega gradiva, ki vsebuje občutljive zdravstvene osebne podatke pacienta pristojnemu arhivu 150 let po nastanku. Prav tako je določeno, da je tovrstno gradivo javnosti trajno nedostopno.

Izjemoma pa po določbah novega zakona do tovrstnega gradiva lahko dostopajo:
– Pacient, na katerega se gradivo nanaša;
– Zakoniti dedič pacienta, če izkaže pravni interes, vendar le do tistega dela gradiva, ki je potrebno za uveljavitev pravnega interesa;
– Raziskovalci za namene znanstvenega raziskovanja in zgodovinopisja na medicinskem področju:
o Na podlagi pisnega soglasja pacienta
o Po pacientovi smrti na podlagi pisnega soglasja dedičev
o Po smrti pacienta in če zakonitih dedičev ni na podlagi odločitve arhivske komisije in ob soglasju Komisije RS za medicinsko etiko.

Arhivsko gradivo, ki je že v arhivu, je bilo že prevzeto s strani zdravstvenih ustanov,  je dostopno brez soglasij zgoraj naštetih, vendar v obliki, ki ne omogoča identifikacije osebe, na katero se nanaša.

Na ta način poslanske skupine koalicije sledijo načelu ohranjanja minimalnih standardov varstva arhivskega gradiva, obenem pa izvršujejo sodbo Ustavnega sodišča.