Krog seniorjev SMC se predstavi

                          Milan Osterc

Predsednik Kroga seniorjev SMC
Moja odločitev za delo v Krogu seniorjev SMC izhaja iz prepričanja, da lahko na področjih zaščite starejših ljudi naredimo več, da se v nobenem primeru ne ukvarjamo samo z upokojenci, ampak z vsemi starejšimi ljudmi v Sloveniji, ki potrebujejo našo podporo in pomoč – z ljudmi, ki so ostali po petdesetem letu brez zaposlitve in so vrženi v krog čakalcev upokojitve, čez desetletje ali več, z ljudmi, ki so in bodo ostali brez pokojnine zaradi različnih razlogov in/ali odločitve organov naše države ter ostali brez nadomestil ter sredstev za preživljanje.

S svojim pridobljenim znanjem, izkušnjami in dosedanjimi dobrimi rezultati s sodelavci v Krogu seniorjev SMC želim ustvariti krog, ki bo sogovornik z vlado, ministrstvi, institucijami in organizacijami, ki skrbijo za starejše ljudi v naši domovini ali izven nje.

Veselim se sodelovanja in dela za starejše in z njimi za njihov prispevek celotni družbi.

Pa še slogan! »NIČ O NAS BREZ NAS«

 

Jadranka Oblak Tavčar

Sekretarka upravnega odbora Kroga seniorjev SMC
Pomen namena Kroga seniorjev SMC vidim v prijateljstvu dobrih ljudi, ki se združujejo za garancijo progresije narodu, saj se v današnjem času brezglave naglice in senzacionalnega tarčenja z novostmi izgublja modrost, ki se edino razvija skozi dolgotrajne delovne vsebine in daljnosežne vizije.

Za kandidaturo sem se odločila, ker v vse hujšem razvrednotenju človeka in vse večji revščini – ne samo materialni, temveč predvsem duhovni – vsemu človeštvu že bije plat zvona, da vsak posameznik in vsi skupaj nekaj naredimo za korist naroda in prosperiteto človeštva.

Glede na svoje dolgoletne vsebine delovanja za splošno blaginjo v duhu ohranjanja človeških vrednot (40 let delovne dobe sem posvetila novinarskemu delu na RTV Slovenija) želim s svojim pridobljenim znanjem prispevati k boljši urejenosti družbe in bolj kakovostnemu bivanju družin, ki so temelj vsake ugledne države.

Doseči raven pomeni z namenom biti zraven.

Ida Frim Ratej

Članica upravnega odbora Kroga seniorjev

Sem članica SMC-ja že od njene ustanovitve. Verjem v njeno verodostojnost, da lahko skupaj pripomoremo k boljšim rešitvam. Sodelovala sem v programskih odborih v zdravstvu, kakor tudi na področju socialne politike in trga dela.

Prihajam iz Slovenskih Konjic, kjer sem tudi službovala. Delala sem v komerciali, kasneje tudi v računovodstvu.

Ves čas sem se zavzemala za boljšo zdravstveno oskrbo, za skrajšanje čakalnih vrst in enako obravnavanje vseh pacientov, na primarni ravni kakor tudi sekundarni. Vendar sem menim, da je treba še zelo veliko narediti za starejšo populacijo državljanov, ker imam občutek, da smo nekako odrinjeni na rob. Seveda pa je treba sodelovati tudi med generacijami, ker ne moremo eden brez drugega. Treba bo tudi delati na tem, da se pokojnine uskladijo, da bo življenje kvalitetnejše. Moramo vedeti, da je tudi človekovo zdravje odvisno od kvalitete življenja. Treba bi bilo spodbujati starejšo populacijo za razne kreativne dejavnosti, saj bi bilo tako tudi počutje kvalitetnejše.

Moramo se je zavzemati, da se čimprej uredi paliativna oskrba za tiste, ki po bolnišničnem zdravljenju nimajo nekoga, ki bi skrbel za njih. Upam, da bomo skupaj lahko dosegli želeno.

Nastja Brelih

Članica upravnega odbora Kroga seniorjev
V Krogu seniorjev SMC smo v prijateljstvu povezani dobri ljudje, ki nam je do sreče vseh prebivalcev Slovenije. Želimo, da bi vsi živeli varno, dostojno, enakopravno in s čim manj stiskami.

Priprava in izvajanje politik, ki naslavljajo pravice starejših, pa je izziv našega časa, kajti pravice starejših v starajočih se družbah niso nekaj samoumevnega in za vselej danega.

Čas je, da stopimo korak naprej.

V Krogu seniorjev SMC pripravljamo zakon, ki bo – podobno, kot je to urejeno za mlade – omogočal zagotavljanje pogojev za razvoj področij dela starejših in vključevanje starejših v politike, ki vplivajo na starejše. Prepričani smo, da starejši ne smejo biti diskriminirani na delovnem mestu in pri iskanju dela in da ni prav, da so starejši izključeni iz učenja in usposabljanja. Z zakonom želimo zagotoviti boljše pogoje za skrb za starejše z manj priložnostmi v družbi, pogoje za prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, pogoje za zdrav način življenja in aktivno staranje, za dostop do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti in sodelovanje pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Jože Duh

Član upravnega odbora Kroga seniorjev
Kot aktiven član stranke SMC v LO SMC Križevci in kot podpredsednik v LO SMC Ljutomer ter PO SMC za gospodarstvo in za zdravstvo želim kot dejaven upokojenec delo nadgrajevati v Krogu seniorjev SMC. Celotno skoraj 44-letno delovno obdobje sem preživel v gospodarstvu, večinoma kot vodilni delavec v podjetjih z zdraviliško-turistično dejavnostjo, opravljal številne naloge v turističnih združenjih, delujem še kot svetovalec v turističnih podjetjih. Sem dolgoletni član prostovoljnih humanitarnih organizacij.

Delovati želim predvsem:

  • da zastopam manj razvito slovensko področje Pomurje, kjer so demografski podatki neugodni, in spodbuditi regijsko delovanje seniorjev SMC,
  • da s svojimi dolgoletnimi poslovnimi izkušnjami aktivno pripomorem k sooblikovanju čim boljšega okolja za gospodarski razvoj,
  • da sooblikujem ukrepe za delovno aktivnost starejših in kot poznavalec zdravstva prispevam k hitrejšemu oblikovanju zdravstvenega sistema, ki bo prijazen predvsem tudi starejši populaciji,
  • da prispevam k področju razvoja dolgotrajne oskrbe za dostojno življenje v 3. življenjskem obdobju.

Branko Milharčič

Član upravnega odbora Kroga seniorjev
Populacija starejših nad 65 let predstavlja skoraj 19 % celotne populacije v Republiki Sloveniji in se hitro povečuje. Navedeno dejstvo prinaša kopico nerešenih težav in zaradi golega preživetja čedalje večjo odvisnost od sredstev državnega proračuna.

Vloga Kroga seniorjev SMC je, da vlaga napore v ozaveščanje stranke o perečih težavah starejše populacije prebivalstva, da se vsa problematika jasno vidi tudi v programu stranke, da aktivno pri tem sodelujemo s konstruktivnimi predlogi, smo aktivni in uporni pri iskanju in uveljavljanju ustreznih rešitev ter zavezništev. Moramo biti vidni v javnosti in s svojim delom in predvsem rezultati graditi zaupanje starejših prebivalcev.

Za razliko od drugih mora naše prizadevanje temeljiti najprej na ukrepih, ki bodo dolgoročno pomenili manjšo odvisnost od proračuna (najprej pomagaj si sam!), nato na strateško ciljnem vodenju, priseljevanju delovno aktivnega prebivalstva in končno na oblikovanju virov za kritje potreb vseh starejših prebivalcev (proračun, demografski sklad).

 

 

Mira Juhart

Članica upravnega odbora Kroga seniorjev

V svojem delovno aktivnem obdobju sem  opravljala različne  vodstvene naloge na področju   proizvodnje, računovodij, hotelirstva, inovatorjev  in  sestavljanja  standardov. Od  upokojitve svoj čas namenjam delu v različnih društvih. V stranki SMC sem od njene ustanovitve dalje. Cenim liberalna načela in enakost med ljudmi.