Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja

Okoljska ozaveščenost postaja vedno pomembnejša vrednota in v SMC nas izredno veseli, da je vedno bolj ponotranjena. Skrb za kakovostno okolje in ohranjeno naravo ni zgolj stvar politike, temveč del širšega družbenega konsenza in stvar odločitve slehernega posameznika.

Antropocentristični pogled na svet, kjer je človek izhodišče vsega in je nad naravo, se vedno bolj nadomešča z ekocentrističnim, tj. z zavedanjem, da smo ljudje del narave in ne nad njo. Stroka opozarja na povečevanje okoljskega odtisa, ki je sestavljen iz odtisa kmetijskih pridelkov, pašništva, gozdnih proizvodov, ribištva, odtisa pozidanih površin in ogljičnega odtisa. Slednji prednjači v analizi strukture ekološkega odtisa za našo državo in sicer je posledica rabe fosilnih goriv oz. nastaja pretežno v dveh gospodarskih dejavnostih, tj. v prometu in energetiki. Vedno glasnejša so opozorila, da se razvoj dogaja brez upoštevanja okoljskih zmožnosti planeta. Gotovo se strinjamo, da blaginje na račun povečevanja okoljskega odtisa si ne smemo, še več, ne moremo več privoščiti. Okoljski odtis lahko pospešeno znižujemo le v omejevanju ekosistemske zmogljivosti ob hkratnem zmernem povečevanju blaginje. To je trajnostna razvojna pot Slovenije oz. nova razvojna paradigma: ekosistemski razvoj. Razsežnosti trajnostnega razvoja so prepletene tako ekonomsko, kot tudi socialno in okoljsko.

Že v razpravi smo poudarili, da je čas za zelene stranke mimo, zelena agenda mora biti razpršena po celotnem političnem prostoru. Na varovanje okolja ne moremo gledati kot na izključen izziv enega ministrstva, temveč je potrebno pristopati medresorsko. Varovanje okolja je tesno povezano tudi z gospodarstvom – nujno potrebno je, da se tudi tu vzpostavi neko zaupanje in razumevanje. Gospodarstvo prispeva v proračun tudi z vidika sredstev, s katerimi se lahko potem določeni ukrepi izvedejo in verjamemo, da se gospodarstvo vedno bolj zaveda, da varovanje okolja pomeni tudi neko primerjalno in konkurenčno prednost. Naj bo cilj krožno gospodarstvo z nizkim okoljskim odtisom. Pri presoji vplivov na okolje je potrebno poiskati tako ravnotežje med željami investitorjev in politik(ov), da bo vloga okolja vse večja.

Seveda ni potrebno, da smo družba splošnega soglasja, sposobni pa moramo biti sprejeti kakovostne kompromise.

V SMC smo Resolucijo podprli, ker se zavedamo pomembnosti okolja kot vrednote naše družbe, pričakujemo pa, da bo resorno ministrstvo oblikovalo dokumente, ki bodo podlaga za to, da se to v največji možni meri implementira.