Programska konferenca SMC o prioritetah do konca 2016, predsednik SMC dr. Cerar: Danes bomo konkretni

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je pričela Programska konferenca Stranke modernega centra, kjer udeleženci razpravljajo o prioritetah stranke do konca letošnjega leta.

Programske konference se poleg predsednika stranke dr. Mira Cerarja, podpredsednice dr. Simone Kustec Lipicer, podpredsednika dr. Milana Brgleza, generalnega sekretarja dr. Erika Kopača udeležujejo tudi številni poslanci Stranke modernega centra, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič, minister Zdravko Počivalšek, minister Boris Koprivnikar, ministrica Alenka Smerkolj, minister mag. Goran Klemenčič, ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica Milojka Kolar Celarc, minister dr. Peter Gašperšič. Programsko konferenco povezuje predsednik dr. Aleksandar Kešeljević. Prisotni so poslanke in poslanci ter članice in članice programskih odborov.

Programski odbori bodo pregledali pet prednostnih področij s konkretnimi ukrepi: skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, davčne spremembe za večjo konkurenčnost gospodarstva, odprava birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo, hiter in učinkovit boj proti korupciji in kriminalu ter zapis pravice do varne pitne vode v ustavo.

V uvodnem delu bodo članice in člane pozdravili predsednik programske konference Aleksandar Kešeljević, generalni sekretar stranke Erik Kopač, podpredsednika SMC Milan Brglez in Simona Kustec Lipicer, sledil bo uvodni govor predsednika stranke Mira Cerarja. Po prvem delu konference se bo razprava razdelila na pet vsebinskih sklopov oziroma omizij.

Omizje o hitrem in učinkovitem boju proti korupciji in kriminalu z naslovom Pravica zdaj bosta vodila minister za pravosodje Goran Klemenčič in vodja Programskega odbora Pravosodje in pravna država poslanka Jasna Murgel. Med glavnimi razlogi za nujnost ukrepov na tem področju so razmeroma nizko zaupanje v delovanje pravne države med ljudmi in bolj učinkovito spopadanje z gospodarskim in bančnim kriminalom. Cilji SMC so med drugim hitrejše odločanje, večja učinkovitost in kakovost delovanja pravosodnih organov ter drugih povezanih podsistemov. Potrebna je krepitev odgovornosti, avtoritete in integritete ključnih pravosodnih gradnikov, večja transparentnost delovanja pravosodnih organov in javne oblasti nasploh ter preprečitev zlorab pri izvedbi velikih projektov državnega pomena.

Omizje o vpisu pravice do varne pitne vode v ustavo z naslovom Pravica do naše pitne vode bosta vodila poslanca Mitja Horvat in Simon Zajc, predsednik Programskega odbora Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana poslanec. Z vpisom te pravice v ustavo bomo preprečili privatizacijo oskrbe s pitno vodo, ker lahko ta vodi v upad kakovosti oskrbe prebivalcev Slovenije s pitno vodo, ohranili obnavljanje virov podzemne vode in med drugim preprečili negativne posledice v primeru oskrbe s pitno vodo preko zasebnega izvajalca ter podražitve oskrbe s pitno vodo zaradi interesov po čim večjih dobičkih možnih zasebnih izvajalcev oskrbe s pitno vodo.

Cilj SMC je zagotoviti varno pitno vodo vsem prebivalcem Slovenije, zavarovati naravne vodne vire pred prekomernim izkoriščanjem, zagotoviti, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi ljudi, opredeliti naravne vire pitne vode kot naravno vodno javno dobro, omogočiti dostop do vode, opredeliti splošno in posebno rabo vode, opredeliti način upravljanja voda in racionalnost izgradnje, obratovanja in vzdrževanja sistema vodovodov in vodnih virov.

Omizje o zdravstvu, predvsem o skrajševanju čakalnih vrst z naslovom Pravica hitreje do zdravnika bosta vodila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celar in vodja Programskega odbora SMC za zdravje Peter Požun. Cilj je skrajšati čakanje predvsem za paciente z življenjsko ogrožujočimi stanji, hitrejše vračanje pacientov na delovna mesta in v običajne življenjske aktivnosti in utrditev zaupanja pacientov v javni zdravstveni sistem. V ta namen je že zagotovljenih skoraj 8 milijonov evrov, med drugim bo opravljenih 1700 koronografij in omogočen pregled vsem, ki so v čakalni vrsti.

O odpravljanju birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo bodo na okrogli mizi z naslovom Pravica do hitre in enostavne birokracije razpravljali članice in člani skupaj z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in vodjem Programskega odbora SMC za okolje in prostor Juretom Lebnom.

Osrednje teme omizja bodo gradbena zakonodaja, nepredvidljivost postopkov za investitorje, prezapleteni in predolgi postopki ter odpravljanje številnih drugih birokratskih ovir. Cilj je poenostavitev oziroma pospešitev postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljevanja s poudarkom na zmanjševanju investicijskega tveganja, omogočanje presoje javne koristi nad parcialnimi interesi ter združevanje postopkov, uvajanje načela vse na enem mestu (VEM) in zmanjševanje administrativnih ovir (Stop Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov).

Omizje o davčnih spremembah za večjo konkurenčnost gospodarstva z naslovom Pravični davki, o katerih ravno zdaj potekajo usklajevanja, bo vodil poslanec Tilen Božič, ki je tudi vodja strankinega programskega odbora za banke in zavarovalnice, javne finance in monetarno politiko. S spremembami bomo spodbudili nagrajevanje zaposlenih, davčno razbremenili srednji razred in delno pokrili izpad davčnih prihodkov z dvigom stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za dve odstotni točki.