Programska konferenca SMC: Hitra in enostavna birokracija za ljudi in gospodarstvo

Stranka modernega centra je v nedeljo, 10. julija, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na Programski konferenci potrdila prioritete SMC do konca tega leta. Programski odbori so pregledali pet prednostnih področij s konkretnimi ukrepi: skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu, davčne spremembe za večjo konkurenčnost gospodarstva, odprava birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo, hiter in učinkovit boj proti korupciji in kriminalu ter zapis pravice do varne pitne vode v ustavo.

Omizje “Odprava birokratskih ovir za ljudi in gospodarstvo” sta vodila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in Jure Leben vodja Programskega odbora SMC Okolje in prostor. Udeleženci so govorili o razlogih za potrebne spremembe gradbene zakonodaje in odpravo birokratskih ovir, s katerimi se državljanke in državljani vsakodnevno srečujemo.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Na področju gradbene zakonodaje so postopki umeščanja v prostor prezapleteni in predolgi, stopnja predvidljivosti postopkov za investitorje je prenizka, pogosto se znajdemo pred zapletenimi in nejasnimi pravili urejanja prostora, prav tako pa je pridobivanje dokumentacije preveč razpršeno. Cilj na tem področju je torej poenostavitev oziroma pospešitev postopkov prostorskega načrtovanja in dovoljevanja s poudarkom na zmanjševanju investicijskega tveganja, omogočanje presoje javne koristi nad parcialnimi interesi ter združevanje postopkov.

Med ukrepi, ki bi izboljšali sedanje stanje je vzpostavitev prostorskega sveta z osrednjo vlogo odločevalca in usmerjevalca v primerih, ko pri pripravi prostorskih aktov pride do neusklajenosti med deležniki in zamud v postopkih. Med rešitvami je tudi večja popularizacija občinskih podrobnih prostorskih načrtov z uzakonitvijo možnosti pogodbenega načrtovanja na podlagi dogovorov med investitorjem in občino. Eden izmed ukrepov je tudi možnost individualnega odstopanja od prostorskih aktov na zahtevo investitorja, s čimer se želi nasloviti pogoste primere, ko so prostorski akti težko izvedljivi, zemljišča pa zazidljiva.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Z združitvijo postopka sprejemanja državnega prostorskega načrta in postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja bi prav tako izboljšali sedanje stanje, kakor tudi z možnostjo pridobitve pred-odločbe pred izdajo gradbenega dovoljenja, ki pomeni odločitev o pravici (npr. o skladnosti s prostorskim aktom) in je pri odločanju o gradbenem zavezujoča. Predpisan rok za pridobitev gradbenega dovoljenja bi se z novim zakon skrajšal s 60 dni na 21 dni. Občinski prostorski načrti ne bi bili več v pripravi tudi več let, ampak do 100 dni.  Prav tako bi se skrajšala integracija postopkov načrtovanja in dovoljevanja za DPN in OPPN s 5 let na 3 leta in pol za DPN in na 1 leto za OPPN.

Državljanke in državljani se pogosto srečujejo z birokratskimi ovirami zaradi prenormiranosti in neusklajenosti številnih področij. Procesna usmerjenost zakonodaje povzoroča slabe vsebinske rešitve, neučinkovito odločanje in beg od osebne odgovornosti, prav tako je priprava predpisov pomanjkljiva in ne vključuje zainteresiranih deležnikov od začetka in predvidi vseh posledic in učinkov. To se lahko reši z uvajanjem načela vse na enem mestu (VEM), podporo postopkom priprave predpisov in oceni posledic (SME test, MOPED), z zmanjševanjem administrativnih ovir (Stop Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov), boljšo usposobljenostjo pripravljavcev predpisov ter rednim vrednotenjem in zmanjševanjem zakonodajnih bremen.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Programska konferenca SMC, v Ljubljani, 10. julija 2016.

Med ukrepi za doseganje teh ciljev je vzpostavitev in sistematična vpeljava enotne rešitve za podporo upravljanju in uvrščanju predlogov v Enotno zbirko ukrepov ter sprotni realizaciji in njenemu spremljanju, vpeljava sistematične evalvacije učinkov ukrepov preko EZU (Enotna zbirka ukrepov) ter kritična presoja povečevanja domačih standardov ob prenosu EU direktiv. Med ukrepe spadajo tudi programi usposabljanja javnih uslužbencev za pripravo ciljno usmerjenih predpisov, koordinirano vodenje priprave predpisov in vključevanja deležnikov s strani SVZ s pomočjo podpornih orodij

V postopku sprejemanja predpisov je dodano ločeno ocenjevanje finančnih posledic predpisov za občine s čimer se omejuje prenašanje obveznosti z države na občine. Med izboljšavami je tudi nadgrajena EZU, ki omogoča javen in ažuren pregled stanja realizacije po resorjih. Uvedel se je modul za presojo učinkov na gospodarstvo za vsak zakon – od 1.6. je onemogočeno pripravljavcem predpisov, da se izognejo ali nerealno ocenijo učinke na gospodarstvo.

Slide15

Med izboljšavami je tudi pilotni projekt prenove predpisov s pomočjo OECD za nadaljnje poenostavitve zakonodaje, izboljšanje predstavlja tudi stalno preverjanje dejanskih učinkov zmanjševanja zakonodajnih bremen (za realizirane ukrepe ocena 365 mio €/letno), povečanje stopnje realizacije predlaganih ukrepov (iz sedanjih 45% na 60% konec 2016), dopolnitev seznama ukrepov s predlogi slovenske obrti in Agende malega gospodarstva.

Elektronska oddaja zahtevka za povračilo nadomestila plače prinaša prihranke v višini 800.000 evrov/letno ter več kot 36.000 ur dela zaposlenih ter elektronska oddaja zahtevka za napotitev zaposlenega na delo v tujino, prav tako predstavljate izboljšave, ki se nadaljujejo z uvedbo enotne vstopne točke za enkratno poročanje vsem organom na področju turizma (ocenjeni prihranki v višini 400.000 EUR za podjetja in 150.000 EUR za javno upravo). Kot izboljšava se šteje tudi vključitev študentskih servisov v sistem e-VŠ in CEUIVZ, s čimer ni več potrebnih potrdil o šolanju za populacijo dijakov in študentov, kar onemogoča zlorabe.