Predlog programskih izhodišč Kroga seniorjev SMC

Krog seniorjev SMC smo interesno združenje starejših članov in simpatizerjev Stranke modernega centra.

S svojim delovanjem in aktivnostmi zastopamo interese starejših v Stranki modernega centra in širše v slovenski družbi.

Demografski podatki in napovedi za Slovenijo so neugodni. Dejstvo je, da se delež populacije vse bolj stara. Za družbo to prinaša velike obremenitve na področju sociale, zdravstva kot tudi področjih varstva in aktivnosti starajočega se segmenta populacije.

S sooblikovanjem strankine politike si želimo graditi Slovenijo, ki bo starejšim omogočala dostojno življenje v 3. življenjskem odboju, primerne pogoje za delo upokojencev, ki si še želijo biti delovno aktivni, odprt in kvaliteten zdravstveni sistem ter ustrezen sistem pomoči za socialno najranljivejše starostnike.

Zavedamo se, da uresničitev zgoraj navedenega ne bo mogoča brez sodelovanja celotne slovenske družbe, zato še posebej poudarjamo potrebo bo iskrenem in učinkovitem medgeneracijskem sodelovanju in dialogu z vsemi generacijami.

TEMELJNA PODROČJA NAŠEGA DELOVANJA

Delo upokojencev

V Krogu seniorjev SMC se zavzemamo za ukrepe, ki bi omogočili podaljšanje delovne aktivnosti starejših, ki so kljub letom še v razmeroma dobri psihofizični kondiciji. Sistemsko omogočanje starejši populaciji prilagojenih aktivnosti bi pripomoglo k fizično in psihično boljšem počutju in hkrati nudilo možnosti za izboljšanje gmotnega položaja upokojenske populacije.

Skrb za zdravje

Zdravje je naše največje bogastvo. Podpiramo zdrav življenjski slog in preventivne programe za starejše v zdravstvu, ki so zelo dobra naložba za kvalitetno starejše obdobje življenja. V Krogu seniorjev SMC zagovarjamo razvoj javnega zdravstva, ki naj bo neprofitna dejavnost in naj omogoča enako dostopnost in kakovost vsem državljanom.

Dolgotrajna oskrba

Zavzemamo se za razvoj dolgotrajne, sistemsko urejene oskrbe kot dejavnosti, ki bo ljudem omogočala čim daljše, samostojno, varno in kakovostno življenje. Sistem dolgotrajne oskrbe mora zagotoviti, da starejši ob ustrezni pomoči pri oskrbi čim dlje ostanejo v domačem okolju.

Izobraževanje in kultura

Spodbujamo razvoj neformalnih programov izobraževanja in kulturnega udejstvovanja po interesnih dejavnostih, ob enem pa želimo biti vključeni v njihovo pripravo. Te dejavnosti nam omogočajo ohranjanje družbenega omrežja in pridobivanje novih znanj ter spretnosti.

Humanitarnost in prostovoljstvo

Humanitarnost in prostovoljstvo sta naši vrednoti, zato želimo sodelovati predvsem pri programih za pomoč ljudem v stiski, preprečevanje revščine in za zdravo okolje.

PRIHODNJE AKTIVNOSTI

Povezovanje z organi stranke, organizacija dogodkov in družabnih aktivnost

V Krogu seniorjev SMC si želimo tesnega sodelovanja s poslansko skupino, svetom stranke in Krogom mladih SMC.

V sodelovanju z lokalnimi odbori stranke bomo organizirali tematske dogodke in družabne aktivnosti po vsej Sloveniji.

Povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami

S svojimi predstavniki se bomo aktivno vključevali v delovanje sorodnih stanovskih organizacij kot sta Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in Koordinacijski odbor seniorskih organizacij Slovenije (KOSOS).