Premier dr. Miro Cerar ob Mednarodnem dnevu gozdov: »Gozdovi so naš nacionalni ponos, ki ga moramo trajno varovati«

»Moja vizija Slovenije je zelena Slovenija. V moji viziji je Slovenija vodilna zelena trajnostna destinacija, ki varuje svoje okolje in obenem skrbi za kakovost življenja prebivalcev Slovenije. Slovenija je lahko ponosna na svojo bogato naravno dediščino, med drugim je naša država med najbolj gozdnatimi državami v Evropi, saj gozdovi prekrivajo več kot polovico naše zelene Slovenije. Gozd je naš nacionalni ponos, ki ga moramo trajno varovati in vanj skrbno vlagati. Slovenija mora z gozdovi gospodariti trajnostno in po načelih sonaravnega gospodarjenja«, ob mednarodnem dnevu gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca, poudarja premier dr. Miro Cerar.

Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva gozdov je pomen energetske vloge lesa. Les nas oskrbuje z več energije kot sonce, voda ali veter in predstavlja približno 40 odstotkov trenutne svetovnega deleža obnovljive energije. V Sloveniji ima uporaba lesne biomase za ogrevanje stavb, pripravo tople sanitarne vode in pripravo hrane več kot tisočletno tradicijo, les kot energent pa se v Sloveniji uvršča med najpomembnejše obnovljive vire energije.

Usmeritve trajnostnega razvoja in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji so skladna s sistemom zelenega gospodarstva. Temeljijo na Nacionalnem gozdnem programu, katerega glavna načela so usmerjena v ohranitev gozda z zagotavljanjem njegove večnamenske vloge. To pomeni, da gozd ne predstavlja zgolj vira lesnega bogastva, pač pa pomembno prispeva k biotski raznovrstnosti, ki je osnova za ekološko ravnotežje v naravi, pripomore k ohranjanju dobrega stanja voda, naravne dediščine in blaženju posledic podnebnih sprememb, ima pomembno vlogo pri izobraževanju in ozaveščanju o naravnem okolju ter je odličen prostor za oddih in rekreacijo.

Slovenija je ena od pionirk sonaravnega gospodarjenja z gozdom. To pomeni, da upošteva naravne zmožnosti, potrebe in omejitve gozdnega ekosistema. Sečnja, kot najintenzivnejši poseg, je premišljena in določena skladno z obstoječim stanjem in zmožnostjo gozda. Prav tako se pri pridobivanju lesa upošteva, da je obnova ekološkega ravnovesja čim hitrejša. Načelo sonaravnosti je v Sloveniji uzakonjeno v Zakonu o gozdovih in deklarirano v Nacionalnem gozdnem programu.

https://twitter.com/SloveniaInfo/status/844135223541534721

Vlada Republike Slovenije z investicijami v gozdarstvo spodbuja nastajanje novih zelenih delovnih mest na podeželju ter ustvarja pomembne poslovne priložnosti za konkurenčno oskrbo z lesno biomaso. V okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013 s 48,34 milijoni evrov Vlada RS sofinancira vlaganja v gozdno infrastrukturo ter sodobne gozdarske stroje in naprave za pridobivanje lesne biomase. S tako politiko nadaljujemo tudi v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, kjer je predvideno sofinanciranje v višini 70 milijonov evrov (oz. 90 milijonov evrov s sofinanciranjem sanacije posledic žledoloma 2014).