Predlog zakona o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline

Celje, 22. december 2017 – Širše območje Celja se uvršča med tri najbolj onesnažena območja v Sloveniji. Vrsto let se širšemu območju Celja obljublja sanacijo, a je le ta doživela številne zamike. Mineva pa že peto leto, odkar so izpolnjeni pogoji za sprejetje aktov o okoljski sanaciji Celjske kotline. ”Rešitev, ki bo zagotovila izvajanje ukrepov in sanacijo Celjske kotline prinaša predlog zakona, ki sem ga pripravila v sodelovanju s stroko (doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik) in civilno družbo (Boris Šuštar)”, je ob današnji novinarski konferenci naznanila poslanka SMC Janja Sluga. Kot je izpostavila, bo ”Predlog zakona o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline, po skoraj treh desetletjih zagotovil izvajanje ukrepov za sanacijo Celjske kotline in najbolj pomembno, vsem prebivalcem na območju Celjske kotline, s poudarkom na naših najmlajših, zagotovil pogoje za življenje v zdravem in varnem okolju.”

Zakonski predlog vzpostavlja sodelovanje in soodgovornost države in lokalnih skupnosti za pripravo in izvajanje ter financiranje ukrepov sanacije, zajema pa območja občine Celje in občine Štore. Predlog je pripravljen na osnovi odloka o Mežiški dolini, a je prilagojen razmeram v Celjski kotlini, ukrepi pa so povzeti iz projekta ”Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja – modelni pristop na primeru Celjske kotline”. Določbe v zakonu podrobno definirajo ukrepe za izboljšanje okolja, tako splošne kot tudi specifične. Zaradi varovanja zdravja naše najmlajše populacije predlog zakona vključuje tudi dva dodatna splošna ukrepa, in sicer nadzorovano zamenjavo onesnažene zemlje na otroških igriščih ter spremljanje zdravstvenega stanja otrok.

Predlagani zakon bo imel finančne posledice za državni proračun kot za proračune samoupravnih lokalnih skupnosti na območju Celjske kotline. Ta sredstva se bodo razporedila znotraj 15-letnega obdobja. Za vsako prihodnje koledarsko oz. proračunsko leto se najkasneje do konca oktobra tekočega leta sprejme letni načrt izvajanja ukrepov za naslednje leto. Vzpostavljeno pa je tudi poročanje o izvajanju.

Kot je v predstavitvi predloga zakona poudarila poslanka Sluga, bodo številne analize in opozorila tako stroke kot civilne družbe, ki že vrsto let opozarjajo na škodljive posledice onesnaženosti in na problematičnost zamikov sanacije, ”s tem predlogom zakona, ki se ga je pripravljalo več kot leto in pol, doživele svoj epilog”. Pri tem pa dodala, da verjame, ”da bomo s predstavljeno zakonsko rešitvijo presekali gordijski vozel in prebivalkam ter prebivalcem širšega območja Celje zagotovili tisto, kar si zaslužijo, to je življenje v zdravem in čistem življenjskem okolju’’.