Pravilnik o organiziranosti in delovanju Kroga seniorjev SMC

1. člen

Ta pravilnik ureja organizacijo in delovanje Kroga seniorjev SMC (s kratico: KS SMC).

KS SMC je interesno združenje znotraj Stranke modernega centra.

 

2. člen

Vsi izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški spolni slovnični obliki, se uporabljajo nevtralno za ženske in moške.

 

3. člen

Član KS SMC lahko postane vsak član in simpatizer SMC, ki je star 55 let in je izpolnil pristopno izjavo.

Vsebino pristopne izjave določi upravni odbor KS SMC.

 

4. člen

KS SMC sodeluje pri oblikovanju politike Stranke modernega centra. Organom stranke daje predloge, mnenja in pobude predvsem k zadevam, ki se nanašajo na področje starejših.

 

5. člen

Delovanje KS SMC ne sme biti v nasprotju s Statutom in programom SMC.

 

6. člen

Organi KS SMC so:

 • zbor članov,
 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • sekretar,
 • upravni odbor.

Mandat organov traja štiri leta.

 

7. člen

Zbor članov je najvišji organ KS SMC. Skliče ga predsednik najmanj enkrat letno. Zbor članov sestavljajo vsi člani KS SMC.

Zbor članov:

 • sprejema programske smernice KS SMC in spremlja njihovo izvajanje,
 • sprejema letni načrt dela in splošne akte za delovanje KS SMC,
 • voli predsednika in podpredsednika KS SMC,
 • voli šest članov upravnega odbora KS SMC.

 

8. člen

Predsednik:

 • predstavlja KS SMC,
 • sklicuje in vodi zbor članov KS SMC,
 • imenuje sekretarja KS SMC.

 

9. člen

Podpredsednik:

 • nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti,
 • opravlja druge naloge po dogovoru s predsednikom.

 

10. člen

Sekretar:

 • skrbi za informiranje in komuniciranje članov,
 • izvršuje naloge, ki mu jih dajo predsednik in drugi organi KS SMC.

 

11. člen

Upravni odbor:

 • izvršuje programske smernice, ki jih sprejema zbor članov,
 • sodeluje z drugimi organi in interesnimi združenji Stranke modernega centra.
 • skrbi za redno delovanje in izvajanje aktivnosti KS SMC.

Člani upravnega odbora so predsednik, podpredsednik, sekretar in šest članov, ki jih izvoli zbor članov.

Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik KS SMC.

 

12. člen

Za vsa vprašanja, ki jih ta pravilnik ne ureja, se smiselno uporabljajo Statut in druga pravila Stranke modernega centra.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

(1) KS SMC je ustanovljen, ko so na ustanovnem zboru članov izvoljeni predsednik, podpredsednik in voljeni člani upravnega odbora.

 

14. člen

(1) Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme zbor članov.

 

15. člen

(1) Članom organov, ki so bili izvoljeni na ustanovnem zboru članov, ne glede na drugi odstavek 6. člena mandat preneha petnajst (15) mesecev po izvolitvi.