Poslanka Šergan: Izgradnja hidroelektrarn na srednji Savi ni več vprašanje da ali ne, gre zgolj za vprašanje kdaj in kako!

Poslanka Vojka Šergan se je udeležila seje Občinskega sveta Občine Hrastnik in tudi Občine Trbovlje, kjer je prisotnim zagotovila, da Stranka modernega centra nedvomno podpira izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Poslanka Šergan je spomnila, da je dokončanje tega projekta ena od zavez koalicijskega sporazuma, zato je umeščanje hidroelektrarn nujno nadaljevati. Za SMC to vprašanje namreč ni več vprašanje ali hidroelektrarne graditi ali ne, ampak kdaj in kako, opozarja poslanka Šergan.

Poslanka Vojka Šergan izpostavlja, da se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2020 dosegla vsaj 25 odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto rabi končne rabe energije, to zavezo pa bo v skladu z Akcijskim načrtom za obnovljive vire dosegla prav z izgradnjo hidroelektrarn na Savi. Izgradnja hidroelektran na srednji Savi pomeni povečanje samooskrbe z energijo in je temelj za nadaljnji trajnostni razvoj Zasavja, opozarja poslanka Šergan in dodaja, da bo izgradnja pomenila tudi preboj v ekonomskem smislu. Izgradnja hidroelektrarn ima namreč številne pozitivne učinke na gospodarstvo in okolje. V projekt so že sedaj vključena domača podjetja, kar pomeni, da velik del investicije ostaja na domačih tleh. Z izgradnjo infrastrukture ob hidroelektrarnah se urejajo vodotoki tako, da se zagotavlja protipoplavna varnost, ki je v zadnjem desetletju izjemnega pomena, saj se vse bolj pogosto soočamo s poplavami, dodaja poslanka Šergan.

Poslanka Šergan je prisotne še spomnila, da so poslanci v Državnem zboru že v drugem polletju 2015 sprejeli Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, s katerim se z namenom zagotavljanja financiranja obveznosti države usklajujejo roki za izgradnjo celotne verige hidroelektrarn na Spodnji Savi in na novo določa obdobje za zagotavljanje manjkajočih finančnih sredstev.