Poslanka Mateja Udovč: Zaključni račun proračuna za leto 2017 kaže na uspešno delovanje prejšnje vlade

Državni zbor Republike Slovenije na današnji seji obravnava predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017. Ta kaže končni pogled v izvrševanje proračuna in končni rezultat proračunske politike vlade za leto 2017, ki je sledila cilju zmanjševanja proračunskega primanjkljaja sektorja država in znižanju javnega dolga.

Slovenija je uspešno izstopila iz postopka presežnega primanjkljaja in primanjkljaj sektorja država: s 5 % BDP v letu 2014 smo ga uspešno znižali na 2,9 % BDP v letu 2015 in 1,8 % BDP v letu 2016. V letu 2017 je bil dosežen primanjkljaj v višini 0,8 % BDP. Gre za najnižjo raven javnofinančnega primanjkljaja od začetka krize leta 2008, letošnji podatki pa kažejo, da bo Slovenija letos dosegla javnofinančni presežek v višini 0,6 % BDP. Poleg Slovenije imajo presežek zgolj 4 države članice EU.

V lanskem letu se je prav tako znižal javni dolg, in sicer na 74 % BDP (leto prej je znašal 79,7 %). Iz objavljenih sezonsko prilagojenih podatkov evropskega statističnega urada Eurostat je javni dolg Slovenije znašal 72,8 % BDP. Slovenija je tako med vsemi državami članicami EU najbolj znižala dolg na letni ravni.

Izjemno dobri so tudi podatki o gospodarski rasti: v letu 2017 se je bruto domači proizvod realno povečal za 5 % in nominalno za 7,1 % glede na preteklo leto, kar je za 2,7 oziroma 4,0 odstotne točke več, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna 2017. Visoka rast je bila še naprej močno povezana z izvozom in naraščajočo domačo zasebno potrošnjo. Izvoz se je realno povečal za 10,6 %, uvoz pa za 10,1 %. Slovensko gospodarstvo je tako v letu 2017 preseglo predkrizno raven iz leta 2008.

V letu 2017 so se nadaljevala tudi pozitivna gibanja na trgu dela. Zaposlenost se je povečala za 2,8 %, stopnja anketne brezposelnosti pa znižala na 6,6 %. Konec decembra 2017 je bilo prijavljenih 85.060 brezposelnih oseb, brezposelnost se je v primerjavi z decembrom 2016 znižala za 14,6 %. Še leta 2014 je bilo prijavljenih kar 115.411 brezposelnih oseb!

Slovenija je s svojo makroekonomsko in proračunsko politiko vzpostavila mednarodno kredibilnost in izboljšala bonitetne ocene države in gospodarstva. To je pomenilo lažji dostop do finančnih trgov in cenejše zadolževanje, kar dobro za državo, javni sektor in predvsem gospodarstvo, ki lažje in pod boljšimi pogoji prihaja do finančnih virov v tujini.

Iz podatkov o realizaciji državnega proračuna izhaja, da je bilo prihodkov 8,83 milijarde evrov, kar je za 16 milijonov evrov manj od načrtovanega (99,8 %). Odhodkov je bilo 9,156 milijarde evrov, kar je za 371 milijonov evrov manj od načrtovanega (96,1 %). Realizacija državnega proračuna izkazuje 326 milijonov evrov primanjkljaja, ki je za 355 milijonov evrov manj od načrtovanega (47,9 %). Razlika med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi gre v veliki meri na rovaš sredstev iz Evropske unije, saj smo iz proračuna EU prejeli 58 % sredstev manj kot smo načrtovali. V Stranki modernega centra se strinjamo, da je Slovenija zastala v izvajanju tekočega programskega obdobja 2014-2020, če ga ocenjujemo samo in zgolj po realizaciji prihodkov iz Evropske unije. O tem je Državni zbor RS sicer pred kratkim že razpravljal in sprejel priporočila. Verjamemo, da bomo zaostanek nadoknadili in počrpali vsa sredstva.

»Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 je korektno pripravljen, realiziran in kaže na uspešno delovanje vlade v tem obdobju. Iz njega so razvidni tudi pozitivni trendi na področju razvojne in ekonomske uspešnosti. Predlog v celoti podpiramo,« je dejala poslanka Mateja Udovč v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC.