Poslanka Janja Sluga s pobudo za opredelitev prednostne naložbe, posebej namenjene kulturni dediščini

Leto 2018 je bilo na evropskem kot tudi na nacionalnem nivoju obeleženo evropsko leto kulturne dediščine. Dogodki in projekti, ki so se izvedli v tem letu, so bili namenjeni promociji in spodbujanju pomena kulturne dediščine kot osrednje komponente kulturne identitete, raznolikosti in medkulturnega dialoga. Kulturna dediščina prinaša pozitivne učinke gospodarstvu, kulturni diplomaciji, širši družbi ter predvsem prihodnjim generacijam. Dodana vrednost spodbujanja kulturne dediščine je prepoznana zlasti v mestih in mestnem turizmu. Za spodbujanje kulturnega turizma v mestih potrebujemo kulturno urejena mesta ter obnovljene kulturne spomenike in objekte kulturne dediščine.

Že sprejeti in bodoči proračunski dokumenti kulturni dediščini oz. obnovi kulturnih spomenikov ne zagotavljajo dovolj sredstev, ki bi bila potrebna za optimalni razvoj in delovanje. Alternativna možnost za obnovo kulturnih spomenikov se ponuja v obliki zagotavljanja evropskih sredstev oz. finančnih virov iz naslova evropskih kohezijskih instrumentov. Ob pomanjkanju sredstev za vlaganje v kulturno dediščino obstaja bojazen, da bodo mesta in mestna središča ostala brez razvojne perspektive.

Osnutek temeljnih uredb kohezijske politike za obdobje 2021-2027 v prednostnih ciljih oz. področjih v novem programskem obdobju predstavlja tudi trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in lokalnih območij. S tem ciljem je zasledovan celostni socialni, gospodarski, okoljski in socialni razvoj kulturne dediščine mest in podeželja.

Vlada Republike Slovenije bo v prihodnjem letu predvidoma sprejemala nov operativni program za izvajanje kohezijske politike, ki bo sovpadal tudi z novim večletnim finančnim okvirjem za obdobje 2021-2027. Upoštevajoč usmeritve Evropske komisije in zavedanja o pomenu kulturne dediščine, je pomembno, da to področje v naslednji perspektivi zavzame okrepljeno mesto. Zato je poslanka Janja Sluga na ministra za kulturo Zorana Pozniča in na ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek naslovila pobudo, da se cilju 5. »Evropa bližje državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude)« v novem operativnem programu doda in opredeli prednostna naložba, ki bi bila posebej namenjena kulturni dediščini, in sicer kot celostni ukrep z vključujočimi finančnimi instrumenti.

Na ta način se bo po mnenju poslanke lažje in učinkoviteje zagotovilo ohranjanje, varovanje, prenova in obnova kulturne dediščine v naši državi, ki se mnogokrat kaže kot neizkoriščen razvojni potencial na mnogih področjih. Poslanka je izpostavila, da je pobudo za umestitev celostnega ukrepa varstva in razvoja kulturne dediščine v razvojne dokumente izvajanja kohezijske politike že podprlo nekaj deležnikov na področju kulturne dediščine in tudi lokalne samouprave. Kulturno dediščino razumejo kot velik razvojni potencial in priložnost za medgeneracijsko sodelovanje. Poslanka verjame, da je volje in potenciala dovolj tudi na strani tistih, ki bodo pripravljali in sprejemali nov operativni program.