Poslanka Janja Sluga: Presežki zdravstvene blagajne bodo namenjeni za financiranje skrajševanja čakalnih dob

Poslanska skupina SMC je danes podprla predlog spremembe odloka, ki omogoča, da ZZZS še letos za zdravstvene storitve in skrajševanje čakalnih dob nameni dodatnih 35 milijonov evrov. Poslanka Janja Sluga je v stališču dejala: “Pomembno je, da ta sredstva pridejo do ljudi, zato je predvidena poraba osredotočena na plačilo povečanega obsega večine zdravstvenih storitev na primarni in tudi na sekundarni ter terciarni ravni, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge.”

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država predstavlja osrednji dokument, ki določa naš javnofinančni okvir za obdobje od leta 2018 do 2020. Pripravljen je na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu z namenom odgovornega javnofinančnega načrtovanja. Odlok med drugim opredeljuje najvišji možni obseg izdatkov za sektor država in posamezne blagajne javnega financiranja. S predlagano spremembo odloka pa se posega samo v tisti del, ki se nanaša na presežek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letošnjem letu.

Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 je bil v Državnem zboru sprejet aprila 2017 in pozneje noveliran septembra 2017. Oboje na podlagi izhodišč, ki sta jih za tisto obdobje pripravila UMAR in Statistični urad Republike Slovenije. Okoliščine, na podlagi kateri je bil odlok sprejet, so se danes občutno spremenile, kar je v prvi vrsti dober znak, da smo državo štiri leta vodili v pravi smeri. UMAR v svoji Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj za leto 2018 napoveduje, da se bo visoka in široko osnovana gospodarska rast letos nadaljevala, nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto.

Ključni razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti bodo še naprej visoke rasti izvoza in investicij, ob višji rasti razpoložljivega dohodka se bo rast zasebne potrošnje še pospešila. Prav je, da presežke, ki smo jih uspeli ustvariti v prvi vrsti občutijo prav ljudje. Zato želimo s spremembo odloka omogočiti, da bi se presežki zdravstvene blagajne lahko namenili za financiranje skrajševanja čakalnih dob, saj le-te ostajajo osnovni izziv vseh deležnikov v zdravstvu tudi v letu 2018.

Mnenje Fiskalnega sveta pričakovano izpostavlja nekatere pomisleke, ki jih je potrebno primerno nasloviti. Organ sicer po svoji funkciji teži k zasledovanju načela previdnosti pri poseganju v dogovorjene javno-finančne okvire in ni naklonjen možnosti porabe presežkov institucionalnih enot sektorja država. Vendar pa vlada v svojem obrazloženem mnenju ugotavlja, da je dejansko prišlo do okoliščin, ki utemeljujejo zvišanje zgornje meje izdatkov zdravstvene blagajne. Hkrati Vlada jasno in natančno pojasnjuje, da javno finančna konsolidacija s spremembo odloka ni ogrožena ter da obstaja utemeljeno pričakovanje, da bodo zastavljeni javno-finančni cilji kljub tej spremembi doseženi.

Na seji matičnega delovnega telesa smo bili priča namernemu nerazumevanju sprejemanja nadaljnjih internih aktov ZZZS in njihovih pravil sprejemanja, na podlagi katerih se bo lahko sprememba odloka dejansko realizirala v praksi. In to kljub večkratnim pojasnilom predstavnikov zavoda in Vlade o proceduri in vsebini sprejemanja aneksa k splošnemu dogovoru za leto 2018. Rezultat tega je bil sprejet sklep, s katerim je odbor predlagal Vladi, da se do izredne seje posreduje podatke na kakšen način se bo razdelil presežek sredstev v višini 35 mio EUR.

Naj še enkrat poudarimo, da bo natančen razrez določen v postopku partnerskih dogovarjanj, kjer ZZZS in Ministrstvo za zdravje nista edina deležnika. Zato se današnje do milimetra natančne ocene, ki jih želijo nekateri, verjetno preuranjene, seveda pa so jasne prioritete na katerih področjih in na kakšen način se bodo sredstva koristila.

Pomembno je, da sredstva pridejo do ljudi, zato je predvidena poraba osredotočena na plačilo povečanega obsega večine zdravstvenih storitev na primarni in tudi na sekundarni ter terciarni ravni, kjer so čakalne dobe nedopustno dolge.