Poslanec Ranc za dosledno izvajanje Zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi in za vzpostavitev centrov za zbiranje in predelavo lesa

Poslanec Anton Danilo Ranc je na seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudaril, da je za povečanje sredstev v Gozdnem skladu nujno potrebno povečati obseg poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi (SIDG) tudi na področju opravljanja storitev za zasebne lastnike gozdov in vzpostavljanja centrov za predelavo lesa. ”To je predvideno v poslovnem modelu družbe SIDG. Poslovni model je bil medresorsko usklajen pred sprejemom zakona, po katerem bi družba v petih letih dosegla 108 milijonov evrov prodajne realizacije. To bi na osnovi sinergijskih učinkov in ekonomije obsega poslovanja omogočilo  dodatno  zagotavljanje sredstev za gozdni sklad,” je povedal Ranc.

Poslanec je dejal, da družba SIDG in Gozdni sklad prvenstveno nista ustanovljena za pokrivanje  odškodnine za denacionalizacijske zahtevke. Njune naloge so gospodarjenje z državnimi gozdovi, povečevanje površin državnih gozdov z odkupi  in vzpostavljanje gozdno lesne verige. Nadalje je izpostavil vprašanje realizacije vzpostavljanja gozdno lesne verige. ”V zadnjem času je bilo za to kar nekaj priložnosti, pa vendar žal ni zaznati  aktivnosti družbe SIDG. Vzpostavljen ni bil niti eden nov center za zbiranje in predelavo lesa.  Predstavniki nekaterih združenj pa kljub temu, da letno izvozimo približno 2 milijona kubičnih metrov nepredelanega lesa in posekamo približno 3 milijone kubičnih metrov lesa manj kot bi ga lahko, v  medijskih izjavah nasprotujejo, da bi družba SIDG vzpostavljala centre za zbiranje in predelavo lesa,” je pojasnil poslanec.

Kot primer dobre prakse centra za zbiranje in predelavo lesa, je omenil hčerinsko družbo SIDG, Snežnik d.o.o.  ”Družba dobro  posluje in  je  v letu 2014 ustvarila 9,4 milijona evrov prihodka in 450 000 evrov dobička s približno 200 zaposlenimi. V Sloveniji obstajajo številne razpoložljive  industrijske cone na katerih je možno  takoj vzpostaviti centre za zbiranje in predelavo lesa po podobnem modelu kot deluje Snežnik d.o.o.,” je pojasnil Ranc.

Državni zbor je na današnji nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnaval problematiko Sklada kmetijskih zemljišč v povezavi z ustanovitvijo družbe Slovenski gozdovi d.o.o. (SIDG). Poslanci so na seji obravnavali tudi način poravnave obveznosti  Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS do denacionalizacijskih zahtevkov v  višini približno 30 milijonov evrov.