Poslanec Ranc z občani Mežiške doline o azbestni problematiki v lokalnem okolju

Na pobudo poslanca Danila Antona Ranca in lokalnega odbora SMC Mežiška dolina je v včeraj na Ravnah na Koroškem potekalo strokovno srečanje na temo Azbest, zdravstveni in okoljski problem. Strokovno srečanje je potekalo skupaj s predavatelji Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana.

Strokovno srečanje je bilo organizirano z namenom osveščanja prebivalstva o pravilnem ravnanju z azbestom, saj je to izjemnega pomena za varovanje zdravja prebivalstva in okolja. V Mežiški dolini sestavljajo glavni vod javnega vodovoda od Mežice do Kotelj salonitne cevi. Z njihovo dotrajanostjo in pogostejšimi defekti raste tudi možnost izločanja azbestnih vlaken v pitno vodo. Glede na to, da je azbest rakotvorna snov je glavno vprašanje pogovora torej bilo, kakšno je tveganje za zdravje uporabnikov vode in kaj lahko storimo?

Poslanec Ranc se je uvodoma zahvalil vsem za udeležbo ter poudaril, da je skupna naloga vseh, da se najde rešitev ter prisluhne pobudam v dobro vseh občanov in občank Mežiške doline. V nadaljevanju so strokovnjakinje s področja ravnanja z azbestom predstavile lastnosti azbesta, posledice nepravilnega ravnanja z azbestom, pomen osveščanja prebivalstva o pravilnem ravnanju z materiali, ki vsebujejo azbest in azbestnimi odpadki ter v zaključni razpravi tudi odgovarjale na vprašanja udeležencev na temo stanja v Mežiški dolini.

V predstavitvah je bil izpostavljen problem dotrajanosti azbestnih cevi, ki so prisotne skoraj v vseh regijah. S strani svetovne zdravstvene organizacije mejne vrednosti za azbest v pitni vodi niso predpisane, prav tako še ni dokončnega odgovora ali azbestna vlakna zaužita preko pitne vode povzročajo učinke na zdravje. Vendar pa glede na znana dejstva o azbestu velja previdnostno načelo. Glede na vedno večje zavedanje o pomenu pitne vode so bila na pobudo ministrstva za zdravje v sodelovanju z MGRT pripravljena Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo glede na zahteve pravilnika o pitni vodi. Priporočila bodo ažurirana po sprejetju Uredbe o pitni vodi in notifikacije s strani evropske komisije.