Poslanec Möderndorfer je na ministra za zdravje naslovil poslansko vprašanje o urejanju področja psihoterapije

Poslanec Jani Möderndorfer je na ministra za zdravje Sama Fakina naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z implementacijo zavez Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028.

Resolucija predstavlja strateški dokument, s katerim se v Sloveniji zarisuje celovito in dolgoročno strategijo razvoja na področju duševnega zdravja, v njej pa so navedeni tudi specifični cilji in ukrepi, med drugim tudi izboljšanje dostopa do psiholoških in psihoterapevtskih storitev preko sistemske ureditve financiranja specializacije iz klinične psihologije in preko razpisovanja specializacij iz klinične psihologije.

Zaradi obstoječe ureditve financiranja in načrtovanja specializacij iz klinične psihologije se trenutno v Sloveniji soočamo s premajhnim številom specialistov klinične psihologije, kar ima za posledico slabo dostopnost do zdravljenja s psihološkimi metodami.

Za namen normativne ureditve psihoterapije je bila na Ministrstvu za zdravje ustanovljena delovna skupina, pri pripravi strokovnih podlag pa sodeluje tudi več strokovnih združenj. »Kljub temu, da je od sprejetja resolucije minilo že pol leta, pa se na tem področju še vedno pojavljajo pereča vprašanja, ki jih je zavoljo zagotavljanja duševnega zdravja državljanov potrebno odgovoriti,« je izpostavil poslanec Möderndorfer in na ministra naslovil naslednja vprašanja:

  • Katere korake v zvezi z reševanjem problema specializacij iz klinične psihologije je v letu 2018 že naredilo Ministrstvo za zdravje?
  • Kdaj je pričakovati rešitev v zvezi s financiranjem specializacij iz klinične psihologij in ali je financiranje specializacij iz klinične psihologije predvideno v proračunu za leto 2019?
  • Glede na to, da klinični psihologi v samem začetku niso bili vključeni v pripravo Resolucije, temveč so bili vključeni kasneje, me zanima, na kakšen način namerava Ministrstvo za zdravje krepiti sodelovanje s kliničnopsihološko stroko?
  • Ali Ministrstvo za zdravje namerava pregledati ustreznost sestave delovne skupine za normativno ureditev psihoterapije upoštevajoč znanstvene in strokovne reference?
  • Ali namerava Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z relevantnimi strokovnjaki z znanstvenimi in strokovnimi referencami s tega področja proučiti ustreznost rešitve, da se psihoterapija ureja s posebnim zakonom?
  • Ali bodo ustreznost uvajanja novega poklica psihoterapevt v slovenski zdravstveni sistem presojali razširjeni strokovni kolegiji s tega področja in zdravstveni svet?
  • Kdo so strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi strokovnih podlag za implementacijo ter po kakšnem ključu so bile oblikovanje te strokovne skupine? Ali so predstavniki razširjenih strokovnih kolegijev ter javnih zdravstvenih in izobraževalnih ustanov s področja klinične psihologije člani teh interdisciplinarnih skupin. Če ne, zakaj je temu tako?
  • Ali je vzpostavljena delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov svetovalnih centrov? Če ne, zakaj?
  • Kako in kdaj namerava ministrstvo urediti delovanje zasebnikov, ki se v praksi brez ustreznih pogojev registrirajo za opravljanje zdravstvene dejavnosti?