Poslanec Kamal Izidor Shaker: Nov Zakon o športu bo omogočil nadaljnji razvoj slovenskega športa ter prinesel pozitivne družbene posledice

Državni zbor danes razpravlja o Predlogu zakona o športu, ki bo po 19 letih posodobil in nadgradil obstoječi sistem na področju športa ter odpravil pomanjkljivosti sedanjega zakona. Poslanec Kamal Izidor Shaker je ob predstavitvi stališča poslanske skupine SMC poudaril, ”da poslansko skupino SMC veseli, da bo nov zakon prinesel pomembne pozitivne posledice za državljane, za športnike in za civilno športno sfero.” Z novim zakonom bodo zagotovljeni pogoji za več in bolj kakovostno ukvarjanje državljanov s športom.

Poslanec Shaker je dejal, ”da je bil predlog zakona usklajevan v dialogu z najširšo možno zainteresirano javnostjo. Podpirajo ga ključni deležniki v športu.” Spomnil je tudi, da je matični odbor predlog še dopolnil in izboljšal ter tako upošteval tudi opozorila stroke in opozicijskih poslanskih skupin.

Predlog zakona povečuje dostopnost do športa; povečuje preglednost nad porabo in namensko rabo javnih sredstev; s prenovljenim sistemom strokovnih usposabljanj izboljšuje kvaliteto strokovnega dela v športu; ureja in ščiti pravice športnikov ter omogoča njihovo dvojno kariero; ureja posebnosti opravljanja dela v športu in povečuje prepoznavnost Republike Slovenije v tujini. ”Šport, kot vsaka druga družbena dejavnost, ima seveda tudi svoje pomanjkljivosti zato je eden od namenov novega zakona tudi ta, da slabe strani športa prepreči oziroma jih zmanjša. Še posebej smo zadovoljni, da je šport invalidov na sistemski ravni prvič prepoznan enakovredno v primerjavi z ostalimi oblikami športnega udejstvovanja,” je povedal Shaker.