Poslanka Vervega: Pomorski zakonik uvaja boljše pogoje na področju zaposlovanja pomorščakov

Poslanka Vesna Vervega je ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev Pomorskega zakonika poudarila, da gre za ključen predpis, ki ureja temeljna mednarodnopravna razmerja v slovenskem morskega prostora. Pomorski zakonik zato nedvomno predstavlja pomemben del zakonodaje, saj ureja številna vprašanja, ki imajo izjemno pomembno politično, gospodarsko, ekološko in obrambno razsežnost.

Nov predlog sprememb Pomorskega zakonika se nanaša na uskladitev slovenske zakonodaje z evropskimi predpisi, glede delovnih standardov zaposlenih v pomorstvu in na ta način slovensko zakonodajo usklajuje s Konvencijo o delu v pomorstvu, ki jo je Republika Slovenija ratificirala 26. 1. 2016. Prevladala je ocena, da je delo pomorščakov specifika na področju delovno-pravne zakonodaje, zato je smiselno to področje izvzeti iz Zakona o delovnih razmerjih in ga urediti posebej v Pomorskem zakoniku.. Predlog zakona tako uvaja kar nekaj novosti: določa minimalne zahteve za pomorščake za delo na ladji, prepoveduje zaposlovanje oseb mlajših od 16 let, dopolnjuje določbe o usposobljenosti pomorščakov, ureja delovni čas in obvezne počitke zaposlenih, ureja pravico do letnega dopusta, dotika pa se tudi področija upravljalskih funkcij na območju pristanišča, določa pristojnosti pristaniških nadzornikov in inšpektorjev, dopolnjuje določbe glede varnosti plovbe, je naštela poslanka Vervega.

Poslanka Vervega je povedala, da v poslanski skupini Stranke modernega centra Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika podpiramo, saj menimo, da je večletno usklajevanje pripomoglo k temu, da danes v slovensko zakonodajo uvajamo izboljšanje pogojev na področju zaposlovanja pomorščakov.