Poslanci SMC bodo vnovič podprli novelo Zakona o varstvu okolja

Državni zbor je v začetku marca 2016 sprejel novelo Zakona o varstvu okolja, ki v večjem delu notificira okoljske direktive Evropske unije. Državni svet je k sprejetemu zakonu sprejel zahtevo, da se pred razglasitvijo zakona opravi ponovno odločanje z obrazložitvijo, da nekatere zakonske določbe pomenijo večje tveganje za obremenjevanje okolja. Po pregledu vseh navedb in dejstev ter zagotovil Evropske komisije, da je prenos dela direktive obvezen, poslanci SMC menijo, da spremembe zakona ne prinašajo novih tveganj na področju nižanja okoljevarstvenih standardov, zato bodo Zakon o varstvu okolja v predlagani obliki ponovno podprli.

V večji meri mnenje Državnega sveta sledi pripombam nevladnih organizacij, ki sprejetim zakonskim spremembam nasprotujejo predvsem v delu, ki se nanaša na ukinitev roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in dopuščanje odstopanja od upoštevanja najboljših razpoložljivih tehnologij (t.i. zaključkov o BAT). Poslanka Vesna Vervega je v predstavitvi stališča poslanske skupine SMC opozorila, da je »glede ukinitve roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja potrebno razumeti dvoje: da je to potrebno z vidika ukinitve nepotrebnih administrativnih ovir in pa, da nas k temu napeljuje 21. člen Direktive IED, ki pravi, da mora država članica sprejeti ukrepe, ki pristojnim organom nalaga, da v rednih časovnih presledkih preveri pogoje v dovoljenju«.

Ob tem poslanka Vervega poudarja, da »sprememba zakonodaje v ničemer ne posega ali ne spreminja vloge in položaja javnosti v postopkih odločanja za spreminjanje okoljevarstvenega dovoljenja«. Že pred spremembo predmetnega zakona je namreč veljalo, da mora “izvajalec dejavnosti ministrstvu javiti vsako nameravano spremembo, na podlagi česar se smiselno ažurira tudi okoljevarstveno dovoljenje. Prav tako Ministrstvo za okolje in prostor po uradni dolžnosti opravlja preverbe ustreznosti okoljevarstvenih dovoljenj na največ 10 letno obdobje. Hkrati je vsaka naprava ali obrat pod stalnim nadzorom pristojne inšpekcijske službe”, je izpostavila poslanka Vervega.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je dejala, da je Slovenija “med redkimi, če ne celo edina”, ki ima časovno omejeno veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja, ter da se bo dovoljenje in napravo še vedno pregledovalo vsaj na 10 let. Zavrnila je tudi očitke o onemogočanju sodelovanja javnosti, saj da ima ta še vedno pravico sodelovanja v postopkih izdaje in spreminjanja dovoljenja.

Drugo določilo, ki je bilo s strani nevladnih organizacij omenjeno kot neprimerno pa je možnost, da se okoljevarstvenemu dovoljenju določijo manj stroge mejne vrednosti, ki so predvidene v zaključku o BAT. Tudi v tem primeru gre za direkten prenos dikcije, kot je navedena že v sami Direktivi IED, poudarja poslanka Vervega. “Določanje nižjih standardov bo mogoče izključno v primerih, ko s tem ne bo ogroženo doseganje standardov kakovosti okolja. In hkrati samo, če je iz ocene upravljavca razvidno, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje, zaradi geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev naprave ali njenih tehničnim značilnosti”, opozarja poslanka Vervega. Ta ocena mora biti izdelana v skladu z referenčnimi dokumenti BAT in drugimi dokumenti, ki jih v zvezi z določanjem mejnih vrednosti emisij in tehničnih ukrepov objavi Evropska komisija.

Poslanka Vervega je opozorila, da so se v javnosti pojavile različne interpretacije, ali je del direktive, ki se nanaša na zniževanje emisijskih vrednosti obvezni ali opcijski del prenosa v slovenski pravni red. Ministrstvo za okolje in prostor je pridobilo mnenje Evropske komisije iz katerega nedvomno izhaja, da je implementacija te vsebine obvezujoča za vse države članice Evropske unije.

Poslanci Stranke modernega centra so že na matičnem delovnem telesu prisluhnili različnim mnenjem, pridobili dodatne informacije in obrazložitve zato, da bi lahko čim bolj objektivno ocenili ali te spremembe Zakona o varstvu okolja resnično prinašajo tveganja na področju okoljevarstva. »Ugotovili smo, da temu ni tako«, poudarja poslanka Vervega. Po preučitvi vseh dodatnih navedb in dejstev ter zagotovil Evropske komisije, da je prenos spornega dela direktive obvezen, poslanci SMC menijo, da spremembe zakona ne prinašajo tveganj na področju nižanja okoljevarstvenih standardov, zato bodo poslanci Zakon o varstvu okolja v predlagani obliki ponovno podprli.