Marko Ferluga o slovaškem predsedovanju: predlagam uvedbo vrednotenja rezultatov predsedovanja!

Republika Slovaška je pred dvema tednoma prevzela predsedovanje Svetu EU, zato je Veleposlanica Republike Slovaške, Eva Ponomarenkovóna, na jutranji skupni seji Odborov za zadeve EU in Odbora za zunanjo politiko, poslankam in poslancem predstavila program predsedovanja Svetu EU. Skupni seji je sopredsedoval Kamal Izidor Shaker, predsednik OZEU.

Šest mesecev slovaškega predsedovanja bodo močno zaznamovali nekateri aktualni izzivi, med njimi izstopajo Brexit in njegove posledice za EU, migrantska in begunska kriza, grožnja terorizma ter posledice finančne in gospodarske krize ter trajajoča negotovost v globalnem gospodarstvu. V luči teh izzivov sta ključni prioriteti slovaškega predsedovanja povečanje enotnosti EU, njene koherentnosti in odpornosti na zunanje in notranje pritiske ter povrnitev zaupanja državljanov v unijo.

2
Veleposlanica Republike Slovaške nj. eks. Eva Ponomarenkovóna se je v Državnem zboru najprej sestala s predsednikom dr. Milanom Brglezom

Za doseganje ciljev program predsedovanja opredeljuje štiri ključna področja delovanja. Krepitev gospodarsko močne Evrope s povečevanjem investicij, napredkom pri gradnji kapitalskih trgov ter dokončanje monetarne unije. Med ambicijami predsedovanja so še pričetek razprave o kohezijski politiki po letu 2020 ter preprečevanje izogibanja davkov s strani korporacij. Modernizacija enotnega trga je z vidika Slovaške največji dosežek EU, ocenjujejo pa, da je potrebna njegova širitev s projekti, kakršna sta energetska unija in enotni digitalni trg. Naslednje pomembno področje je dolgoročna vzdržna migracijska in azilna politika, pri čemer slovaško predsedstvo kot prioriteto navaja dosledno izvajanje Schengenskega prostora ter tesnejše sodelovanje na področju notranje varnosti. Vidnejšo vlogo namenjajo Evropski mejni straži, izpostavljajo tudi potrebo po vzpostavljanju »pametnih meja«. Del takega pristopa k migracijam je sodelovanje s tretjimi državami, posebno z državami tranzita in izvora. Slovaško predsedstvo namerava spodbujati nadaljnjo razpravo na področju skupnega evropskega azilnega sistema. Program opozarja na nove oblike terorizma in radikalizacije, kar zahteva krepitev skupnih mehanizmov za notranjo varnost. Krepitev zunanjih odnosov ter globalne vloge EU je še četrto straško področje predsedovanja. Slovaško predsedstvo se zavzema za koherentno zunanjo politiko EU ter večjo koordinacijo notranjih in zunanjih orodij varnosti. Na prvo mesto v okviru zunanjih odnosov Slovaška postavlja evropsko sosedsko politiko, s ciljem stabilizacije sosedstva. Slovaško predsedstvo izpostavlja širitveno politiko kot mehanizem za konsolidacijo politične in gospodarske stabilnosti v Evropi. V programu je izpostavljena tudi krepitev transatlantskih vezi.

Poslanec Marko Ferluga, član Odbora za zunanjo politiko je uvodno čestital Slovaški za prvo predsedovanje, ki prihaja v zelo zahtevnem obdobju. Pozdravil je tri principe, ki jih izpostavlja Slovaška: »preseganje fregmentacij v Evropi je resnično pomembno, saj se žal vedno bolj delimo. Merljivost doseženih rezultatov je dobra novica, zato predlagam, da uvedemo tudi evalvacijo predsedovanja – sedanjega in vseh prihodnjih. Bistven pa se mi zdi fokus na državljana, saj se mora Evropa vrniti k svojemu izhodišču. In to smo njeni državljani.« Marko Ferluga je iz programa predsedovanja izpostavil še » evropsko skrb za vodne vire, ki je tudi pri nas zelo aktualna, strategijo razvojo gozda in gozdno predelovalne dejavnosti, ki je v središču tudi naše pozornosti. Posebno pa me veseli, da ste športno diplomacijo identificirali kot pomembno vejo diplomacije, s čimer se v celoti strinjam.« Poslanec je zaključil: »Če se boste držali načel, boste lahko dosegli precej. Srečno Slovaška«