Ministrstvo za infrastrukturo izvaja ukrepe za izboljšanje pretočnosti prometa med Ljubljano in Škofljico

Že pred leti so bile na vpadnici v Ljubljano iz smeri Kočevja, na glavni cesti med Škofljico in Ljubljana, evidentirane takšne prometne obremenitve, da se je začelo načrtovanje obvoznice mimo naselij Škofljica in Lavrica. Glede na to, da se poselitev na širšem območju občine Škofljica, kot tudi v zalednih občinah, ki so vezane na to cestno povezavo izredno hitro povečuje, se od takrat te težave samo še stopnjujejo. Ministrstvo za infrastrukturo je v letošnjem letu zelo aktivno pristopilo k reševanju te problematike z izvedbo več ukrepov. Dolenjsko cesto prevozi več kot 17.000 vozil dnevno. Najhujši zastoji nastajajo pred začetkom in ob zaključku delovnika. Zastoji poleg nezadovoljstva voznikov in lokalnega prebivalstva, povzročajo tudi gospodarsko in okoljsko škodo.

Ministrstvo za infrastrukturo je v letošnjem letu zelo aktivno pristopilo k reševanju te problematike z izvedbo več ukrepov:
– zagotavljanje ustreznega nivoja prometnih uslug na glavni cesti Ljubljana Škofljica;
– spodbujanje uporabe javnega prevoza, v sklopu česar potekajo tudi razgovori o možni umestitvi železniškega postajališča v kraju Lavrica;
– ureditev polnega avtocestnega priključka Šmarje;
– obnova železniške povezave Kočevje – Ljubljana;
– ob tem se načrtuje tudi vzpostavitev kolesarskih površin ločeno od tako prometno obremenjene ceste, s čimer bodo pogoji za kolesarje bolj ugodni kot v primeru kolesarjenja neposredno ob prometno visoko obremenjeni cesti.

Prometne tokove je potrebno urejati celovito in na celotnem območju, od koder ni možen odliv tega prometa na druge ceste, v konkretnem primeru pomeni to od Škofljice do Rudnika oziroma avtocestnega obroča, saj bi se sicer problem prometnih zastojev samo premaknil na drug odsek. Za izboljšanje prometne pretočnosti med Ljubljano in Škofljico je bilo izdelanih kar nekaj variant možnih preureditev obstoječe ceste kot izvedba začasnega ukrepa izboljšanja pretočnosti prometa za čas do izgradnje obvoznice Škofljica.

Župani oziroma predstavniki občin Bloke, Grosuplje, Ig, Kostel, Kočevje, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Škofljica, Velike Lašče, Osilnica, Dobrepolje in Mestne občine Ljubljana so o možnih ukrepih za izboljšanje prometne pretočnosti na odseku sedanje glavne ceste od Rudnika do Škofljice, govorili z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem, na srečanju v letošnjem maju.

Dogovorili so se, da se za enkrat zgradi štiripasovnica na odseku od križišča z avtocestnim priključkom na Rudniku in začetkom naselja Lavrica (gre za območje zunaj naselja) ter uredi promet za pešce in kolesarje na javni poti po desni strani železniške proge (gledano v smeri Novega mesta).

Minister Peter Gašperšič je županom povedal, da bi bilo mogoče z nekaterimi aktivnostmi, na določenih odsekih, kjer ni treba veliko gradbenih del, začeti že letos. Zato, da bi obstoječe cestišče na odseku Lavrica-Rudnik spremenili v štiripasovnico ne bi bili potrebni večji gradbeni posegi. Porušiti bo treba le dva pomožna objekta, druga dela terjajo le manjše posege v zasebna zemljišča. Po ocenah projektantov bi bilo mogoče to urediti za 4,4 milijona evrov. O dogovoru ministrstva z občinami in dogovorjenih rešitvah so poročali številni mediji, med njimi tudi občinsko glasilo Glasnik, junij 2015:

Pozneje je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) proučila tudi varianto tripasovnice z reverzibilnim pasom. Ugotovljeno je bilo, da je bistveno ustreznejša rešitev štiripasovnica z zožanimi prometnimi pasovi. Varianta tripasovnice z reverzibilnim pasom bi bila primerna rešitev na odseku med križiščem Rudnik in Škofljico potem, ko bo obvoznica Škofljica že zgrajena. Brez obvoznice pa predlagana rešitev tripasovnice, zaradi velikega števila križišč in individualnih priključkov, ne bi dosegla cilja po povečanju pretočnosti prometa.

Na podlagi izhodišč dogovorjenih z omenjenimi občinami, je DRSI z javnim razpisom izbral izvajalca del za preureditev ceste od križišča Rudnik do začetka naselja Lavrica. Za naslednji odsek od Lavrice do križišča s cesto za Šmarje Sap, z ureditvijo nivojskega prehoda ceste G2-106 z železniško progo na Škofljici, pa je v pripravi projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije.

Na odseku med Rudnikom in Lavrico bo urejena zožana štiripasovnice v skupni dolžini 780 metrov (na odstavnih pasovih bo zamenjana voziščna konstrukcija, na voznih pasovih pa zamenjana obrabna plast asfalta, saj je obstoječa konstrukcija ustrezna).Urejene bodo površine za kolesarje in pešce, ki bodo umaknjeni od motoriziranega prometa. S tem namenom bo asfaltirana obstoječa javna pot JP904913 na desni strani železniške proge (gledano v smeri Novega mesta), kolesarji in pešci bodo nato preko urejenega nivojskega prehoda usmerjeni nazaj ob glavno cesto na mestu, kjer se ureditev konča (na začetku Lavrice). Urejen bo tudi nov semaforiziran prehod za pešce in kolesarje v križišču (K1) na Lavrici (priključek »Črna pot«).

Na odseku med Lavrico in Škofljico trenutno poteka preučitev vseh že znanih predlogov preureditve obstoječe Dolenjske ceste med Lavrico in Škofljico z namenom pridobitve najustreznejše variante. Katera varianta bo na tem odseku najbolj optimalna v tem trenutku še ni znano. Pri iskanju variant se izhaja iz osnovne predpostavke, da mora biti zagotovljen ustrezen nivo prometne varnosti za vse udeležence v prometu, hkrati pa mora biti pretočnost prometa povečana.

Projektna rešitev, ki je v pripravi, bo tako vsebovala:
• rešitev za varen kolesarski in peš promet;
• ureditev križišč;
• rešitev za povečanje pretočnosti prometa;
• ureditev avtobusnih postajališč;
• priključevanje stranskih cest.

Kot drugi paralelni ukrep za izboljšanje pretočnosti na tem delu glavne ceste je polni AC priključek Šmarje Sap. Izdelana je projektna dokumentacija, izdaja gradbenega dovoljenja se pričakuje v mesecu decembru. V zaključevanju je tudi pridobivanje zemljišč in pravic na njih, saj so pogodbe z lastniki zemljišč v fazi podpisovanja. Priprava razpisa za gradnjo bo izvedena v letošnjem letu, pričetek gradnje v letu 2016, sam zaključek pa sredi leta 2017.

V okviru programa trajnostne mobilnosti oziroma javnega potniškega prometa je bil v letošnjem letu na Škofljici zaključen projekt parkirišča po sistemu P+R z 88 parkirnimi mesti, sofinanciran s strani kohezijskih sredstev v višini 85% upravičenih stroškov ( 195.000 EUR).
Glede na ugotovljeno prometno učinkovitost projekta naj bi se ta v bodoče fazno dograjeval, lahko tudi na drugih lokacijah v smeri Kočevja.
Po izvedbi vseh navedenih ukrepov po ponovno ovrednotena potreba po izgradnji obvoznice Škofljica.

Poleg cestne obstaja proti Kočevju tudi železniška infrastruktura. Pri pripravi potrebnih ukrepov je treba upoštevati obe prometni sredstvi in ugotoviti, kako bi lahko zadostili ciljem hitrejše in boljše dostopnosti. Predvsem bo skladno s sprejeto Strategijo razvoja prometa proučeno ali bi posodobitev železniške infrastrukture v celoti zadostila tem ciljem ali pa je treba končne predloge ukrepov iskati tudi na cestni in železniški infrastrukturi z upoštevanjem učinkovitejše izvedbe javnega prevoza.

DRSI pospešeno nadaljuje z obnovo železniške povezave Kočevje – Ljubljana, da bo možno vzpostaviti redni potniški promet na relaciji Ljubljana – Kočevje. Za dokončanje posodobitve železniške proge Grosuplje – Kočevje je potrebno obnoviti progo v dolžini dobrih 12 km vključno z obnovo postaje Kočevje, urediti postajališča Stara cerkev ter gradnja peronov s podhodom na postaji Dobrepolje in ureditev nakladalnih klančin v Dobrepolju, Ribnici in Kočevju. V letu 2015 naj bi bile zaključene aktivnosti za izbor izvajalca del, dela se bodo predvidoma izvajala v letih 2016 in 2017. Potekajo pa tudi razgovori o umestitvi železniškega postajališča na Lavrici.

Več informacija najdete TUKAJ