Ministrica Brenčič, poslanec Tabaković in predsednica LO Šaleška dolina Kolar na obisku novega vrtca v Šoštanju, zgrajenega z javno-zasebnim partnerstvom

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dr. Maja Makovec Brenčič je na povabilo lokalnega odbora SMC Šaleške doline ter poslanca SMC Saša Tabakovića obiskala Šoštanj in Velenje ter se seznanila z aktivnostmi ter napori, ki jih lokalno okolje s pomočjo države, vlade in stranke SMC vlaga v razvoj regije. Uvodoma si je z ekipo ogledala najmodernejši 16-oddelčni vrtec v Šoštanju, vreden 6,5 milijona evrov, ki je bil ob pomoči države zgrajen  z javno-zasebnim partnerstvom. Vrtec, ki ponuja odlične pogoje za razvoj, igro in ustvarjanje otrok, si je ministrica ogledala skupaj s svojo ekipo ter podžupanjo Velenja ter predsednico SMC Šaleška dolina Bredo Kolar, poslancem Tabakovićem ter svetnikom SMC v Šoštanju Bojanom Kugoničem.

V dobro uro dolgem pogovoru je ministrica izrazila zadovoljstvo nad javno-zasebnim partnerstvom, ki je zgradilo vrtec in je lahko vzor dobre prakse in zgled tudi za vsa ostala okolja. Država podpira in vzpodbuja tovrstne projekte, vendar se nova finančna perspektiva preusmerja na področje upravljanja s človeškimi viri in ne več na področje infrastrukture. Kljub temu so določeni interventni posegi možni, vendar je potrebno problem in potrebe pravočasno javiti in se o njih pogovoriti, saj le tako lahko MIZŠ pravočasno načrtuje takšne intervencije v svojem načrtu. Prisotni so se dogovorili, da se v prihodnjih tednih sestanejo s službo na investicije na MIZŠ katerim bo občina Šoštanj predstavila problem in bodo skupaj iskali optimalne rešitve.

Ministrica si je z državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota, generalnim direktorjem za predšolsko vzgojo in osnovno šolo mag. Gregorjem Mohorčičem ter generalno direktorico za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih Elviro Šušmelj ogledala še Esotech d.d iz Velenja, ki je kot zasebni partner gradilo vrtec v Šoštanju in ima koncesijo za 15-letno dobo, v katerem bo vzdrževalo novi vrtec. Esotech d.d. Velenje se lahko pohvali s kvalitetnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo ter pristojnimi srednjimi, višjimi ter visokimi šolami v Velenju. Na deset zaposlenih imajo enega štipendista, kar je nadpovprečno število štipendistov v Sloveniji. Ministrica je pohvalila Esotech d.d. kot primer dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo, izgradnjo vrtca kot primer dobre prakse, obenem pa je poudarila javno-zasebno partnerstvo kot panogo prihodnosti- način na katerega se bo v prihodnje izvajalo vedno več projektov.

Pri vprašanju štipendiranja je ministrica poudarila interes MIZŠ po namenskosti štipendiranja, ki ga uvajajo na vseh ravneh izobraževalnega procesa. Prav tako je mlade potrebno vzpodbuditi k tovrstnemu načinu štipendiranja in izobraževanja. Na MIZŠ bodo prav tako velik poudarek dajali sistemu šolanja v katerem povečevali povezovanje med državo, univerzami in lokalnimi podjetji- namenskost izobraževanja. Predstavnike Esotecha d.d. Velenje je povabila na operativni sestanek na katerem bodo preverili zastavljena vprašanja glede načina licenciranja ter prenosa teh licenc tudi v druga okolja.

Sledilo je srečanje na Mestni občini Velenje, kjer so bili poleg ministrice prisotni še podžupanja Velenja Breda Kolar, župan MO Velenje Bojan Kontič in nekateri člani mestne uprave, ki so predstavnikom MIZŠ predstavili dosedanje delo ter prihodnje aktivnosti na področju izobraževanja. Višje in visoke šola iz Velenja imajo izredno visoko zaposljivost diplomantov, kar kaže na kvalitetno, vzajemno sodelovanje med šolami in gospodarstvom. V ta namen nameravajo v izobraževalni sistem vključiti tudi strokovnjake iz gospodarstva, ki bi v izobraževalni sistem doprinesli še dodatno kvaliteto ter bi dijake in študente tudi praktično usposobili.

Ministrica je pohvalila dosedanje delo ter vizijo prihodnjega razvoja izobraževalnega sistema v Šaleški dolini. Na ravni države so izzivi precejšnji, MIZŠ pa pripravlja številne ukrepe s katerimi namerava Vlada RS povečati kvaliteto izobraževalnega programa. Poudarila je, da avtonomnost spreminjanja študijskih programov ter statuta fakultet ostaja na ravni univerz, MIZŠ pa se v sam postopek ne vmešava dokler pogoji niso izpolnjeni. Prav tako želi MIZŠ z novelacijo nekaterih zakonov sprostiti razmere na sedanjih univerzah ter jim omogočiti nadaljnji razvoj ter posledično povečanje kvalitete izobraževalnih programov. Prav tako je v razvojni strategiji Sloveniji predstavljen model oz. sodelovanje med gospodarstvom in šolstvom, prav tako pa v novi finančni perspektivi obstajajo vzvodi za razvijanje novih programov s strani fakultet ter univerz.

Ministrica si je v nadaljevanju obiska ogledala Podjetniški inkubator Standard, zgrajen s pomočjo nepovratnih sredstev, ki so znašala 1,3 milijona evrov (preostalih nekaj manj kot 400.000 evrov je prispevala MO Velenje), in je opremljen z najsodobnejšo IKT tehnologijo ter opremo za hiter razvoj prototipov. Poleg sodobnega, inovativnega ter spodbudnega delovnega okolja je v stavbi tudi coworking center ter center ponovne uporabe. Inkubator ima posebni sklop delovanja, ki je namenjen srednješolcem, da lahko razvijajo svoje ideja in razmišljanja. Velja za nekakšen »peskovnik idej«, kjer mladim ponujajo pomoč pri implementaciji idej v prakso. Prav tako jih vzpodbujajo, da naučeno teorijo v šoli povežejo s praktičnim delom.

Ministrica je pohvalila proaktivno delo inkubatorja ter izrazila podporo tovrstnim aktivnostim. Mladim je potrebno omogočiti kvalitetno okolje v katerem lahko razvijajo svoje podjetniške in osebnostne lastnosti, obenem pa se mladi na takšen način priučijo podjetnosti. Vlada RS resno spremlja tovrstne prakse ter jim s številnimi na področju sodelovanju z zunanjimi deležniki ponuja pomoč. MIZŠ ima ob tem kar nekaj projektnih razpisov na tem področju.

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje (MIC Velenje) so ministrico, njeno ekipo ter predstavnike SMC Šaleška dolina pričakali vodja centra Darko Lihteneker, direktor Šolskega centra Velenje mag. Ivan Kotnik ter ravnatelji srednjih šol v Velenju. MIC Velenje postaja eden najhitreje rastočih šolskih centrov v Sloveniji. V petindvajset srednješolskih ter šest višješolskih strokovnih programov je v tem šolskem letu vključenih 2642 šolajočih se dijakov in študentov. Center se lahko pohvali z energetskim poligonom, ki vsebuje najsodobnejšo didaktično opremo za vsa področja obnovljivih virov. Del energetskega poligona je tudi pasivna hiša. MIC Velenje je obenem vključen v sedem tujih projektov s poudarkom na konkurenčnosti gospodarstva ter kvalitetnejšem vključevanju na trgih EU.

MIC Velenje velja za most med izobraževalnim sistemom ter gospodarstvom. Skoraj polovico vseh svojih projektov izvajajo v tujini, v Sloveniji pa sedaj uveljavljajo projekt »Cooperative and work integrate Corritium« preko katerega bodo pripravljali individualni program za posameznika s ciljem povezati podjetje, mentorju posamezniku v podjetju ter šolo, vse to s ciljem kvalitetnejše integracije in končnih rezultatov. V pogovoru je ministrica ravnateljem predstavila metodologijo, ki so jo na področju plač ravnateljev ter šolnikov, pripravili na MIZŠ ter jo posredovali na Ministrstvo za javno upravo. Na MIZŠ prav tako podajajo apele za nadaljnje podeljevanje koncesij na področjih kjer ni možnega javnega šolstva oz. programa, saj le tako lahko zagotavljajo nadaljnji razvoj šolskega sistema. Ob tem je ministrica poudarila, da se financiranje MIC-ov financira iz drugih deležnikov. MIZŠ pri tem aktivno sodeluje, zato bo v prihodnjih tednih operativni sestanek na katerem bo MIC predstavil svoja videnja in poglede, da bo nadaljnji razvoj MIC-ev v Sloveniji zagotovljen.

Ob koncu obiska je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič s svojo ekipo ter s predstavniki lokalnega odbora SMC Šaleška dolina na kratko obiskala še Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje.