Poslanka Potočnik o Tušu kot zadrugi: Gre za pravi inovativen pristop

Poslanka Andreja Potočnik, predsednica Odbora za gospodarstvo, je glede predloga ministrstva za gospodarstvo, da se podjetje Tuš prestrukturira v kooperativo, poudarila, da se je Stranka modernega centra ideji zadružništva zavezala že v koalicijski pogodbi. Veseli jo, da je vlada dr. Mira Cerarja proaktivno pristopila k reševanju edinega slovenskega trgovca Tuš in prehodno naročila študijo izvedljivosti. Študija izvedljivosti reševanja Tuša je ponudila tri scenarije, poleg prodaje in stečaja, še ustanovitev zadruge. Po mnenju poslanke gre za pravi inovativen pristop, pri čemer je od bank upnic odvisno, ali bo tak način tudi obveljal. Poslanka Potočnik poudarja, da politika ne more prejudicirati, ali bodo banke in kasneje državljani zainteresirani za ustanovitev zadruge, sama pa v morebitni ustanovitvi vidi številne prednosti. Izpostavila je, da bi denimo državljani z vključitvijo v zadružni sistem lahko s svojim glasom pomembno vplivali na kakovost trgovanja, razvoj trga, na pošten odnos z slovenskimi dobavitelji in nenazadnje za zaščito slovenskih delovnih mest.

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek predlaga, da se podjetje Tuš, ki se že nekaj let bori s težavami, prestrukturira v kooperativo. V prid takšni rešitvi govori študija Elaborat o ekonomski upravičenosti podjetja Tuš v kooperativo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Minister je raziskavo predstavil tudi premieru dr. Miru Cerarju: prestrukturiranje podjetja Tuš s poslovnim modelom kooperative je ekonomsko upravičeno. Poslovna in finančna sanacija Skupine Tuš ima zaradi finančnega obsega in poslovne vplivnosti narodnogospodarski in politični pomen. S tega vidika je politični projekt države, da aktivno poseže v podjetniški projekt smiseln.

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar se je seznanil z zaključki Elaborata o ekonomski upravičenosti podjetja Tuš v kooperativo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki. Ob tem je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek skupaj z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika Vlade RS Tadejem Slapnikom, pristojnim za to področje, in doc. dr. Bogomirjem Kovačem, profesorjem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, ki je koordiniral pripravo vsebine dokumenta, predstavil možne rešitve, ki izhajajo iz alternativnih poslovnih modelov, predlaganih s strani skupine zunanjih strokovnjakov, dr. Aleša Kuharja z Biotehniške fakultete v Ljubljani ter g. Jerneja Štromajerja, strokovnjaka s področja zadružništva.

Študija podrobno obravnava stanje na trgu agroživilskega sektorja, tako z vidika pridelave, kot industrijske proizvodnje na področju živil in pijač, kar je pomembno predvsem zaradi pozicioniranja slovenskih dobaviteljev na drobnoprodajnem trgu živilskih proizvodov, ki so predvsem zaradi spremembe lastništva nekdaj največjega slovenskega trgovca v slabšem položaju v primerjavi s tujimi ponudniki, predvsem v segmentu distribucije.

Študija povzema okvirno analizo konkurence na trgu dobaviteljev ter podaja podrobnejšo obravnavo potrošniških kooperativ, vključno s primeri dobrih praks iz tujine, ter alternativne poslovne modele, ki ponujajo prednosti in slabosti variantnih rešitev, ki bi jih bilo možno uporabiti pri prestrukturiranju Tuša v kooperativo. Poleg potrošniške kooperative so v študiji predstavljene rešitve, ki predstavljajo ovrednotenje možnosti poslovnega in finančnega prestrukturiranja, in sicer:
– scenarij vzpostavitve kooperative,
– scenarij vzpostavitve potrošniške kooperative,
– scenarij vzpostavitve potrošniško – dobaviteljske kooperative,
– scenarij vzpostavitve poslovne kooperative, ki poleg potrošnikov in dobaviteljev predpostavlja tudi vstop strateškega partnerja – tujega partnerja (kooperativo), in je ob razpoložljivih podatkih in z vidika vzpostavitve poslovnega modela še najbolj realna.

Da ob vsem tem ne gre zanemariti vloge bank upnic, ki lahko na eni strani s svojimi odločitvami v smeri potrdite alternativnega poslovnega modela, pri katerem lahko po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška prispevajo k reševanju problematike pozicioniranja slovenske dobaviteljske verige v trgovini na drobno, na drugi strani pa povečajo kvaliteto porabe na strani potrošnikov, ki bi z novim poslovnim modelom dobili možnost sooblikovati strukturo in kakovost svoje nakupne košarice dobrin, s tem pa tudi vplivati na kakovost svojega življenja, je nujnost vzpostavitve tovrstnega poslovnega modela več kot očitna. Po skrbnem pregledu v tem trenutku največjega slovenskega trgovca, ki bo izveden v nadaljnjih mesecih, bo mogoče ugotoviti tudi najoptimalnejši poslovni model za implementacijo te določitve tudi v praksi.

Rezultat študije je, da je prestrukturiranje podjetja Tuš s poslovnim modelom kooperative ekonomsko upravičeno, k temu pa pritrjujejo tudi zaključne ugotovitve študije, ki jih lahko predstavimo na naslednji način:
Poslovna in finančna sanacija Skupine Tuš ima zaradi finančnega obsega in poslovne vplivnosti narodnogospodarski in politični pomen. S tega vidika je politični projekt države, da aktivno poseže v podjetniški projekt smiseln. Pri preizkusu treh scenarijev in vrste alternativ, lahko ugotovimo, da le-te dokazujejo, da je med predlaganimi alternativami preoblikovanje Skupine Tuš v novo družbo Tuš Coop možna in ob določenih predpostavkah tudi smiselna. Natančnejši preizkus poslovnega modela zahteva dodatna finančna, tržna in poslovna raziskovanja, projektni pristop in jasno razvojno koalicijo glede želenih sprememb.