Minister Koritnik: »Dialog med vlado in občinami mora potekati v ozračju zaupanja in v iskanju rešitev«

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v Medvodah udeležil redne skupščine Skupnosti občin Slovenije (SOS). V nadaljevanju dneva pa si je v spremstvu župana Francija Rokavca in načelnika upravne enote Litija mag. Franca Propsa ogledal nove prostore tamkajšnje upravne enote. Selitev bo sicer potekala konec tega meseca.

Minister Koritnik se je predsedniku Aleksandru Jevšku, županjam ter županom, članom Skupnosti občin Slovenije najprej zahvalil za vso požrtvovalnost, ki so jo izkazali v zadnjih mesecih, ko se je Slovenija soočala z epidemijo virusa Covid-19. Epidemija je za vodstva lokalnih skupnosti, kot tudi za Vlado Republike Slovenije, predstavljala izjemen izziv. »Slovenske občine so v času hude preizkušnje odigrale eno ključnih vlog pri zajezitvi širjenja bolezni ter pri zmanjšanju njenih posledic. Kot kaže smo bili v tem boju uspešni,« je ob tem poudaril Koritnik.

Na Ministrstvu za javno upravo smo v času epidemije v t.i. protikorona zakone predlagali več rešitev, ki so ali še bodo ugodno vplivale na finančno poslovanje občin.

Znesek povprečnine je bil z dosedanjih 589,11 evra dvignjen na 623,96 evra, kar bo občinam zagotovilo dodatnih 73 milijonov evrov sredstev ter dvig nepovratnih sredstev za sofinanciranje. Poračun za prvo tromesečje so občine že prejele.

Na predlog reprezentativnih združenj občin smo spremenili Zakon o financiranju občin tako, da se je obseg dovoljenega zadolževanja občin povečal iz sedanjih 8% na 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja.

Dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi na način, da lahko župan skliče sejo občinskega sveta na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije v primeru naravne nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, predstavlja ukrep, ki omogoča nemoteno delovanje organov občine tudi v izrednih okoliščinah.

Z zadnjim protikorona zakonom je vlada uredila tudi navzkrižja med Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je Komisija za preprečevanje korupcije na presenečenje MJU in vseh treh reprezentativnih združenj ugotovila, da je po sedanji zakonski ureditvi članstvo županov in podžupanov v organih upravljanja reprezentativnih združenj nezdružljivo z njihovo funkcijo.

Za pospešitev zagona lokalnega in regionalnega gospodarstva je sprejetih tudi nekaj ukrepov na področju javnega naročanja. Prvi protikorona zakon je dvignil mejne vrednosti za uporabo zakona iz 20.000 € na 40.000 € za blago in storitve in iz 40.000 na 80.000 € za gradnje ter predvsem omogočil, da občine in krajevne skupnosti vsaka zase samostojno izvajajo postopke. Tretji protikorona zakon pa omogoča izvedbo naročila male vrednosti za gradnje do enega milijona evrov, hkrati pa omogoča podjetjem, da uporabijo popravni mehanizem pri morebiti nepravočasno poravnanih davčnih obveznosti in tako situacijo v določenem roku sanirajo ter posledično ne izpadejo avtomatično iz možnosti za pridobitev naročila.

Minister Boštjan Koritnik je na skupščini tudi poudaril, da mora medinstitucionalni dialog med vlado in občinami potekati v ozračju zaupanja in iskanju rešitev, ki so sprejemljive za obe strani. »Skupno in v dialogu moramo obravnavati zakonodajne predloge, tako tiste, ki jih pripravljajo državni organi, kot tiste, katerih spremembe bodo predlagala združenja občin,« je dejal minister Koritnik ter dodal, da vlada pospešeno pripravlja predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki ureja zmanjšanje stroškov občin, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. V teh dneh predlog zakona dopolnjujemo še z novimi konkretnimi primeri.

V tem tednu bo Služba za lokalno samoupravo MJU na reprezentativna združenja občin poslala tudi poziv za predlaganje članov delovne skupine Samoupravne lokalne skupnosti, ki se bo sestajala najmanj vsake tri mesece. Člani bodo na srečanjih skupaj z ministrom in drugimi predstavniki vlade obravnavali posamezna področja, ki predstavljajo za občine še posebne izzive. Minister Koritnik si je zadal tudi cilj, da do konca mandata obišče vseh 212 slovenskih občin.

V nadaljevanju dneva si je minister Koritnik v družbi župana Rokavca in načelnika mag. Propsa ogledal še nove prostore Upravne enote Litija, ki so že pripravljeni za uporabo. Selitev v nove prostore bo potekala 20. in 21. junija, upravna enota pa bo od takrat naprej poslovala v precej večjih prostorih. Nova pridobitev je tudi funkcionalna sprejemno informacijska pisarno z blagajno, ki je doslej UE ni imela. Čakajočim strankam bo namenjeno bistveno več prostora, omogočen bo tudi dostop za invalide. Prav tako bo lahko upravna enota brezplačno uporabljala sejno sobo Občine Litija, več prostora bo tudi za arhiviranje dokumentarnega gradiva.