MGRT za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug namenja skoraj dva milijona evrov – Razpis danes v Uradnem listu

MGRT namenja skoraj dva milijona evrov za začetek delovanja, za izboljšanje poslovanja 95 kooperativ in socialnih podjetij
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavlja Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug. Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša dobrih 1, 9 milijona evrov za 95 socialnih podjetij oziroma kooperativ. Od tega bo za dobrih 1,3 milijona evrov namenjeno za podporo obstoječim socialnim podjetjem in za dobrega pol milijona evrov za zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

MGRT želi s tem spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih. Prav tako pa doseči tudi zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.
Podpora bo namenjena zagonu novih in izboljšanju poslovanja obstoječih socialnih podjetij, kar bo prispevalo k realizaciji razvojnih potencialov socialnega podjetništva kot celote. Namen je tako povečati zmožnosti preživetja socialnih podjetij oziroma ciljnih upravičencev v začetnem obdobju poslovanja kot tudi prispevati njihovim dolgoročnim sposobnostim obstoja na trgu, ob hkratnem povečanju konkurenčnosti na relevantnih področjih. Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

Glavni cilj MGRT je, kot rečeno, podpreti zagon kooperativ in socialnih podjetij, ki bodo s prenosom razvitih inovativnih podjetniških idej in socialnih inovacij v podjetniške podjeme in podjetja, ki si bodo na tak način zagotovila rast in razvoj ter komercializacijo idej, proizvodov in storitev na trgu. Prav tako pa bo prispeval k rasti in delovnim mestom, kar pa sta tudi osnovna cilja, ki ju zasleduje Evropska kohezijska politika v 2014-2020.

To je tudi prvi ukrep finančne podpore za socialna podjetja in kooperative v okviru Vladnega strateškega projekta št. 9 “Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije”, ki ga pod vodstvom Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije operativno izvaja MGRT v sodelovanju z drugimi ministrstvi. Področje socialne ekonomije v Evropi vse bolj pridobiva pomen, saj lahko bistveno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest na tistih ravneh gospodarske in družbene dejavnosti, ki se soočajo s specifičnimi razmerami tako pri dostopu do trga, kot pri dostopu do financiranja, dodatno pa so lahko socialne inovacije izziv in odgovor na oblikovanje novih poslovnih modelov tudi za obstoječa podjetja.

Več o razpisu