LO Celje in LO Žalec o skupnih projektih, sledila je okrogla miza o investicijah o zdravstvu

V torek, 5. aprila 2016 je potekala skupna seja svetov LO SMC Celje ter LO SMC Žalec. Predstavniki obeh lokalnih odborov so se pogovarjali o skupnih projektih ter nadaljnjem sodelovanju. Vsi prisotni so se strinjali, da so takšne, skupne seje dobra priložnost za izmenjavo mnenj ter izdelavo skupnih projektov na regionalni ravni s ciljem zagotavljanja dolgoročne prosperitete regije in prebivalcev. Po skupni seji je potekala okrogla miza na temo “Možnosti investicij v objekte v zdravstvu med 2016-2020”, ki jo je organiziral LO SMC Celje.

Politika v zdravstvu je ena od pomembnejših strateških nalog, ki si jo je zadala naša vlada. V ta namen je izdelana nova Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 SKUPAJ ZA DRUŽBO ZNANJA, katere pomemben del vsebine predstavlja tudi upravljanje z investicijami. Načrtovane aktivnosti uvajanja novih zdravstvenih tehnologij in posodabljanja obstoječih so tesno povezane z investicijami v obliki naložb v objekte, opremo, izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij itd.

Zdravstvena infrastruktura mora biti urejena po veljavnih standardih, smernicah in predpisih, da zagotavlja primerno stopnjo kakovosti, varnosti in zanesljivosti. V tem kontekstu se bo med drugim sprožilo tudi nadaljevanje junija 2012 ustavljenega investicijskega projekta Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Projekt bo dolgoročno razrešil problematiko izvajanja zdravstvenih dejavnosti v starem delu bolnišnice, ki postaja vse bolj problematičen iz vidika tveganja bolnišničnih okužb, povečevanja čakalnih dob, potresne, požarne, poplavne varnosti, zastarelih instalacij, slabih pogojev bivanja in izvajanja dejavnosti, energetske potratnosti itd.

Gostje so bili: Tomaž Glažar, dipl. ekon., spec., Generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko, Ministrstvo za zdravje, mag. Simona Hribar, univ. dipl. ekon., MZ, Direktorata za zdravstveno ekonomiko, vodja Sektorja za investicije in javna naročila, Ministrstvo za zdravje, mag. Peter Požun, dipl. ekon. (UN), vodja Programskega odbora zdravstvo SMC, mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el, vodja Tehnične službe v Splošni bolnišnici Celje in Daša Kovačič Beković, dr. med., kirurginja na Oddelku za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke v Splošni bolnišnici Celje. Okroglo mizo je moderirala mag. Margareta Guček Zakošek.

IMG_1758