Klub svetnic in svetnikov SMC v Celju ne podpira Proračuna MOC 2016 zaradi premajhne razvojne naravnanosti

Objavljamo sporočilo za javnost svetniške skupine SMC v Mestni občini Celje in vodstva Lokalnega odbora SMC Celje pred 11. Sejo MOC v zvezi z drugo obravnavo proračuna MOC za leto 2016 in problematiko pokrivanje izgube Mladinskemu centru Celje:

“Klub svetnic in svetnikov SMC tudi v drugem branju ne podpira Proračuna MOC za leto 2016 zaradi premajhne razvojne naravnanosti predvsem v smislu gospodarskega razvoja in internacionalizacije ter velike neuravnoteženosti prihodkovne in odhodkovne strani. To v proračunu povzroči povečano zadolževanje MOC za leto 2016, ki je sicer še v mejah dovoljenega zadolževanja. Menimo, da bi se s premišljenimi posegi v proračun dalo zmanjšati neuravnoteženost in s tem preprečiti neracionalno porabo davkoplačevalskega denarja.

Klub svetnic in svetnikov SMC Celje nasprotuje kritju izgube Mladinskemu centru Celje (MCC) strani MOC v višini 47.210 EUR, saj gre po našem mnenju za nezakonito pokrivanje izgube MCC, ki je nastala iz tržne dejavnosti, tega pa Odlok o ustanovitvi JZ MCC ne predvideva. Zahtevamo vsa finančna poročila in predvsem iskanje odgovornosti za nastalo situacijo pri nadzornem organu (Svetu Zavoda) ter vodstvu MCC.

Klub svetnic in svetnikov SMC Celje nasprotuje kritju izgube Mladinskemu centru Celje (MCC)

Klub svetnic in svetnikov SMC ter vodstvo LO SMC Celje tudi po pregledu druge obravnave predloga proračuna MO Celje za leto 2016 ugotavlja, da predlagani proračun ni dovolj razvojno naravnan, predvsem pa ni stroškovno optimiziran. Še vedno menimo, da se sredstva namenjajo za neracionalne naložbe in bi se z premišljenimi rezi dalo proračun bolje uravnati v smislu prihodkovne in odhodkovne strani ter s tem zmanjšati predvideno povečano zadolževanje MOC v 2016.

Predlagani proračun ni dovolj razvojno naravnan, predvsem pa ni stroškovno optimiziran

Mestna občina Celje ni izkazala dovolj pripravljenosti zmanjševanja izdatkov ter s tem zmanjšanje zadolževanja, kar je bilo bistvo naših predlogov že v prvi obravnavi, pač pa je zgolj določene prerazporeditve. Proračun so s prerazporeditvami zmanjšali le za 150.000 Eur, v SMC smo predlagali uravnavanje za več kot 1 mio Eur.

Za vsaj nekoliko večjo razvojno naravnanost proračuna 2016 smo v SMC na področju gospodarstva pripravili 2 amandmaja, in sicer:
1. Spodbujanje in podpora gospodarski dejavnosti, s katerim bi prerazporedi 80.000 EUR iz naslova nakupa poslovnih stavb k subvencioniranju obresti privatnim podjetjem in zasebnikom,
2. druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, s katerim bi prerazporedili 50.000 EUR iz naslova nakupa poslovnih stavb, nakupa gozdov ter nakupa avtomobilov k drugim subvencijam privatnim podjetjem,
saj nasprotujemo, da se jemlje sredstva gospodarstvu, ki so sredstva za razvoj.

V SMC smo predlagali uravnavanje za več kot 1 mio Eur

Po drugi strani pa moramo tudi poudariti, da so bili nekateri naši predlogi iz prvega branja sprejeti in upoštevani, v prvem branju je namreč svetniška skupina SMC podala 18 predlogov za spremembe proračuna. Tako v novem predlogu proračuna najdemo delno upoštevane predloge SMC za povišanje sredstev za ljubiteljsko kulturo, sredstva za postavitev igral v MČ Nova vas, zagotovitev razpisa za štipendije, preko ZPO-ja se namerava izvesti projekt izgradnje postajališča za avtodome v mestnem parku (projekt, ki smo ga predlagali v SMC že v proračunu za leto 2015), dodatna sredstva se bodo namenila tudi za projekt obnove in notranje ureditve Celjskega doma ter sredstva za nove turistične programe.

Klub svetnic in svetnikov SMC Celje nasprotuje kritju izgube MCC strani MOC v višini 47.210 EUR.
Iz t.i. sanacijskega načrta ni razvidno natančno od kod izguba prihaja, saj nismo dobili nobenih finančnih poročil.
Kot svetniška skupina smo že na Odborih zahtevali Zaključno poročilo MCC za 2015, bilanci stanja jan/feb, plan dela in finančni plan za 2016, bilance stanja na 31.12. za vsaj 3 leta nazaj in indekse po postavkah, kjer prihaja do minusov za natančen pregled zatečenega stanja ter obširno poročilo Sveta zavoda MCC, kot nadzornega organa (predvsem o ukrepih, ki so bili odrejeni ob ugotovitvi stanja in iskanju odgovornosti za nastalo situacijo).

Kot je razvidno iz t.i. Sanacijskega načrta (ki je samo posnetek stanja) je primanjkljaj vsekakor tudi iz tržnega delovanja MCC, ni pa jasen delež, saj se številke ne ujemajo. V odloku o ustanovitvi MCC je jasno navedeno, da občina za primanjkljaj, ki nastane za tretje osebe ne krije- mednje sodijo tudi npr. EU projekti ter tržni del zavodov.

V primeru pokritja minusa tudi obvezno zahtevamo spremembo Odloka o ustanovitvi JZ, kjer bi zapisali, da se v primeru pomoči s strani MOC, v naslednjih letih morebitni dobiček MCC vrača v blagajno MOC do vračila vsote kritja izgube. Očitno je, da ima MCC težave tudi z likvidnostjo, saj bi sicer izgubo bilo možno po Zakonu o zavodih pokriti v štirih letih. Direktorica to možnost nelikvidnosti zanika oziroma ni podala ustreznih obrazložitev na naša vprašanja na Odborih.”