Kaj prinaša predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju?

Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je prvi po 24 letih in je praktično v celoti usklajen z ministrstvom za finance. Rešitve v predlogu Zakona sledijo Koalicijskemu sporazumu.

Hkrati s pripravo zakona ministrstvo uvaja naslednje ukrepe izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema:
– program za skrajševanje čakalnih dob – predvidoma dodatnih 20 milijonov v letu 2017
– skupna javna naročila
– eZdravje
– učinkovitejše vodenje in upravljanje JZZ
– način plačevanja zdravstvenih izvajalcev
– optimizacija javnozdravstvene mreže

POUDARKI IZ ZAKONA

KOŠARICA PRAVIC

–  pregledno in natančno določena je košarica zdravstvenih pravic, ki ostaja enaka
–  ukinitev dodatnega prostovoljnega zavarovanja, ki je bilo doslej za vse enako (okrog 28 evrov) in uvedba nadomestila, ki ga bo zavarovanec plačeval v zdravstveno blagajno in bo odvisno od njegovih celotnih prihodkov, ne samo plače. 80% zavarovancev bo to nadomestilo plačevalo manj kot doslej, okrog 20 evrov.
–  poenotenje odstotka bolniških nadomestil: 100 % za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, darovanje delov človeškega telesa v korist tretje osebe, zdravljenje posledic dajanja krvi in delov človeškega telesa; za vse ostale znaša bolniško nadomestilo enotno 80 % osnove;
– časovna omejitev pravice do denarnega nadomestila oz. bolniške neprekinjeno največ 12 mesecev (ali s prekinitvami v 2 letih največ 18 mesecev); po tem obdobju gre v postopek invalidske ali pokojninske upokojitve
– določen je minimalni znesek bolniške (80 % minimalne plače) ter maksimalni znesek – 2,5 kratnik povprečne plače v RS v preteklem koledarskem letu.
– v zdravstveni košarici ne bo več: estetskih operacij, socialnih storitev, medicine dela, prometa in športa, alternativne metode zdravljenja, itd.

ZAVAROVANE OSEBE

– v obvezno zavarovanje bodo vključene vse osebe v RS:
–  zagotavlja se obvezno zavarovanje za vse otroke v RS.
– omejuje se zavarovanje partnerjev (zavarovančev zakonec, zunajzakonski partner, partner iz partnerske zveze in partner iz nesklenjene partnerske zveze) kot družinskih članov. (leta 2018)
– ukinitev zdravstvenega zavarovanja staršev kot družinskih članov (Zavarovanje staršev kot družinskih članov z vidika načela solidarnosti ni ustrezna oblika zavarovanja glede na možnost uveljavitve trajne denarne socialne pomoči)
– spreminja se zavarovalna podlage osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost (v obvezno zdravstveno zavarovanje bodo vključeni kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani in sicer za vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. (zavarovanja doslej ni plačevalo 1108 kmetov in njihovi družinski člani).
– Dodajamo nove zavarovalne podlage usklajene s socialno zakonodajo:(rejniki, ki opravljajo rejništvo kot poklic; osebe, ki so na poklicni rehabilitaciji, in niso obvezno zdravstveno zavarovani iz drugega naslova; brezposelne osebe, ki so prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja in prejemniki denarnega nadomestila zaradi nezmožnosti za delo zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu po prenehanju delovnega razmerja).

STATUS ZZZS

– Organa upravljanja bosta Generalni direktor in Svet, ki bo imel 9 članov, 5 predstavnikov zavarovancev in 4 predstavnike delodajalcev. (predstavnike zavarovancev bodo zastopali: 2 predstavnika aktivnih zavarovancev, 2 predstavnika upokojencev in 1 predstavnik invalidov; predstavnike delodajalcev bosta zastopala 2 predstavnika delodajalskih združenj in 2 predstavnika vlade)
– nova ureditev za oba organa predvideva vstopne pogoje, predpisuje postopek imenovanja, razrešitev, mandat (trajanje imenovanja) ter omejuje mandat imenovanja na največ 2x.
– ZZZS-ju se po novem določa vloga aktivnega kupca, s tem pa tudi odgovornost za postavitev minimalnega standarda kakovosti, zahtevanega pri plačilu zdravstvenih storitev, med drugim:
– standarde vgradnega materiala in medicinsko tehničnih pripomočkov in
– stalna naloga posodabljanja obračunskih modelov in cen, ki morajo biti postavljene na način, ki bo ki bo izvajalce spodbujal k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju kakovostnih storitev.

4. FINANCIRANJE

• Stabilnejši sistem financiranja, ki bo dolgoročno zagotavljal zadostne in stabilne vire prihodkov..
• Povečanje solidarnosti pri zbiranju sredstev z upoštevanjem zmožnosti prebivalcev glede na prihodke.
• Zagotovitev diverzifikacije javnih prihodkov za zdravstvo z razširitvijo osnov, spremembami stopenj ter z zagotovitvijo novih virov.
• Razširitev prispevnih osnov na pasivne dohodke; uvedba prispevka 6,36 % na pasivne prejemke, pri čemer se pri obrestih upošteva zneske nad 1000 eur/leto.
• Uvedba enotne prispevne stopnje za vse zavarovance; za upokojence pomeni uporaba enotne prispevne stopnje povečanje od sedanje 5,96 % na 6,56 % (plačuje proračun). Finančni učinki uvedbe enotne prispevne stopnje se v celoti izkažejo v letu 2018.
• Postopen prenos financiranja obveznosti za programe, ki ne predstavljajo zakonsko opredeljenih zdravstvenih pravic in niso predmet zdravstvenega zavarovanja, na proračun (pripravništvo, specializacije, terciar I).
• Iz sedaj določenih 11 različnih prispevnih stopenj je določena ena prispevna stopnja (delojemalska in delodajalska).
• Opustitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (v letu 2019) in nadomestitev sredstev dopolnilnega zavarovanja z uvedbo obveznega zdravstvenega nadomestila ob upoštevanju bruto dohodka zavezana ( aktivni in pasivni viri) ter plačevanje iz neto dohodka.

RAZPREDELNICA NOVEGA ZDRAVSTVENEGA NADOMESTILA:   

Uvedba obveznega zdravstvenega nadomestila ob upoštevanju bruto dohodka zavezanca (aktivni in pasivni viri) ter plačevanje iz neto dohodka

 

Dohodkovni razredi Višina nadomestila v EUR
do minimalne plače 20
od minimalne do 75 % povprečne plače (PP) 25
od 75% PP do 100% PP 27
od 100% PP do 200% PP 29
od 200% PP do 300% PP 45
od 300% PP do 500% PP 55
nad 500% PP 75

 

POSNETEK NOVINARSKE KONFERENCE MINISTRICE ZA ZDRAVJE SI LAHKO OGLEDATE TUKAJ.