Državni sekretar dr. Nejc Brezovar govornik na Slavnostni seji ob 10. obletnici delovanja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

23. junija je v Murski Soboti potekala slavnostna seja ob 10. obletnici delovanja Sveta romske skupnosti. Svet romske skupnosti že od leta 2007 zastopa interese romske skupnosti v Sloveniji. Temeljne naloge sveta so: obravnava vprašanj, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti, dajanje predlogov in pobud pristojnim državnim organom, spodbujanje dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture, spodbujanje in organiziranje kulturne, informativne, založniške ter druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj romske skupnosti in razvijanje ter ohranjanje stikov z romskimi organizacijami izven meja Slovenije. Svet romske skupnosti na rednih in izrednih sejah obravnava konkretna vprašanja, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti.
Predsednik Sveta romske skupnosti mag. Jožek Horvat Muc je na seji podal temeljito poročilo o dosedanjih aktivnostih in aktivnostih, ki jih načrtujejo v prihodnje. Le-te bodo temeljile predvsem na izobraževanju in zavzemanju za izboljšanje bivanjskih razmer Romov. Prav tako pa je ob tej slavnostni priložnosti podelil plaketo v zahvalo za dosedanje delo Janji Rošer, bivši predsednici Sveta romske skupnosti.

Državni sekretar dr. Nejc Brezovar je ob tej priložnosti povedal:
»Ko govorimo o Romih, govorimo o ljudeh katerih skupna prepričanja, vrednote, šege, jezik in zgodovina so drugačni od drugih skupin ljudi.
Različnost, drugačnost je prednost, ki ji prepogosto damo negativen prizvok. Znati sprejeti drugačnost pomeni priznati drugemu njegovo identiteto, jo ceniti in jo ohraniti. Obvezno pa mora to biti dvosmerni proces. Država Slovenija je pravno formalno priznala romsko skupnost v Ustavi, relativno pozno pa je konkretizirala poseben položaj in posebne pravice v zakonu. Da, bil je korak naprej, vendar ne v zadostni meri, da bi odpravil razlike, ki jih Romi sami čutijo in želijo nadoknaditi.

10 let ne pomeni dolge dobe v procesu evolucije, tudi na pravnem področju ne. 10 let imamo formalno podlago in 10 let imamo ustanovljen Svet romske skupnosti. Vaša vloga je izjemno velika, predvsem pa pomeni veliko odgovornost: kajti ne pomeni le pravico spremljanja uresničevanja ustavnih in zakonskih obveznosti države, ampak aktivno vlogo in odgovornost do ljudi, ki jih predstavljate in tudi vez med Romi in ne Romi.

Vlada dr. Mira Cerarja želi na tem področju narediti korak naprej. S pozitivno diskriminacijo poskuša odpraviti pretekle morebitne pojave diskriminacije in izboljšati položaj Romov in jim tako zagotoviti višjo raven enakopravnosti v družbenih odnosih, s tem pa učinkovitejšo udeležbo v aktivnem družbenem življenju.

Z veseljem lahko povem, da je Vlada RS sprejela Nacionalni program ukrepov za obdobje 2017-2021, ki pomeni korak naprej.

Naj predstavim le nekaj pomembnejših novosti:
• sistem spremljanja uresničevanja ukrepov (evalvacija) na letni ravni, ki je v primerjavi s preteklim obdobjem še dodatno okrepljen in usmerjen predvsem na spremljanje učinka ukrepov v lokalnih okoljih,
• imenovanje posebne medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov, ki je zadolžena za pripravo predlogov rešitev za izboljšanje bivalnih razmer Romov po posameznih romskih naseljih na podlagi pregleda trenutnega stanja prostorske problematike; delovna skupina je že bila imenovana in se je že sestala;
• imenovanje medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Slovenije; tudi ta medresorska delovna skupina je že bila imenovana in se je prav tako že sestala na svojem prvem delovnem srečanju;

Posebna pozornost je umerjena k ukrepom za:
1. izboljšanje položaja in pospeševanje socialne vključenosti ter zmanjšanje socialne izključenosti Romov na vseh tistih področjih, za katera se na podlagi dosedanjih izkušenj državnih organov, občin, romske skupnosti in organizacij civilne družbe ocenjuje, da je to potrebno.
2. dvig izobrazbene ravni,
3. zmanjšanje brezposelnosti,
4. izboljšanju zdravstvenega varstva,
5. odpravi predsodkov, stereotipov in diskriminacije,
6. ohranjanju romske kulture, jezika in identitete ter
7. spodbujanju informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti.

Zavedamo se, da ponekod niso zagotovljeni niti osnovni bivanjski pogoji. Najhuje je v romskem naselju Žabjak Brezje. Z veseljem pa naj povem, da je Vlada dr. Mira Cerarja namenila dobrih 3,5 mio EUR za prostorsko-komunalno ureditev tega naselja in dodaten 1 mio EUR na letni ravni (skupaj torej 2 mio EUR na leto) za ureditev komunalne infrastrukture v drugih romskih naseljih, preko razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Spoštovani predsednik Jožek Horvat Muc ter člani Sveta Romske skupnosti, v imenu predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja in generalne sekretarke Vlade mag. Lilijane Kozlovič vam čestitam ob vaši obletnici. Sporočamo vam, da si želimo vašega tvornega sodelovanja, predvsem pa vaše enotnosti znotraj skupnosti, ki bo okrepila kolektivno zavest zato, da na eni strani ohranja vašo kulturno raznolikost, na drugi strani pa spoštuje različnost drugih.
Verjamem, da bomo skupaj zmogli!«

Dogodka so se udeležili tudi mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnosti, poslanec Dušan Radič, predsednik Kroga Seniorjev Milan Osterc in podžupan Mestne občine Murska Sobota Boštjan Berlak, ki je predsedniku Sveta Jožeku Horvatu Mucu, ob deseti obletnici delovanja, podelil priznanje Mestne občine Murska Sobota: »Svet romske skupnosti je postal pomemben sogovornik državnim institucijam. Ne glede na težko prehojeno pot, ki je za vami, je tudi v prihodnje pomembno, da ohranite enotnost in ostanete pomemben partner organom tako na državnem, kot lokalnem nivoju.«