Prvo leto vlade: Kaj je bilo narejenega za boljše življenje državljanov?

Vlada dr. Mira Cerarja je po prvem letu delovanja naredila pregled največjih dosežkov; na področju uravnoteženja javnih financ, nadgradnje socialne politike, poenostavljanja postopkov, krepitve trga dela in ukrepov za mlade, tudi na področju gospodarstva in regionalnega razvoja je prišlo do sprememb, prav tako v pravosodju, kmetijstvu, izobraževanju in športu. Z odgovornimi in odločnimi koraki na področju javnih financ vlada dela v smeri povečanja zaupanja mednarodnih vlagateljev, kar je ključnega pomena za oživljanje gospodarske dejavnosti in doseganje nizkih stroškov financiranja.

Vlada se je v preteklem letu sestala na 52 rednih in 68 dopisnih sejah. V tem obdobju je bilo sprejetih 1028 predpisov, in sicer 140 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 388 predpisov iz pristojnosti vlade ter 500 predpisov iz pristojnosti ministrstev. Uravnoteženje javnih financ prinaša pomembno spremembo, saj v novem proračunu ne bo možno porabiti več, kolikor se zasluži, kar posledično prinaša dolgoročno znižanje javnega dolga. Tako bo lahko več proračunskih sredstev namenjenih za programe, investicije, ljudi, manj pa zgolj za odplačilo dolgov oziroma posojil. Z davčnimi blagajnami, ki bodo poostrile nadzor nad neizdajanjem računov in delom na črno, se odločno ukrepa proti davčnim utajam, ki so resna ovira pri vzdrževanju temeljev socialne države ter doseganju državnih razvojnih ciljev, posledično bo pridobljenih več sredstev za zdravstvo, šolstvo, socialo ter druge projekte.

V novem proračunu ne bo možno porabiti več, kolikor se zasluži, kar posledično prinaša dolgoročno znižanje javnega dolga

Na področju sociale je vlada sklenila dogovor z občinami in podjetji , ki bo omogočil omogočil enkraten odpis dolgov socialno najbolj ranljivim državljankam in državljanom. Upravičenci do socialne pomoči bodo lahko ne glede na bančne terjatve s predplačniško kartico uporabljali sredstva, namenjena za njihovo preživetje. Ta vlada je prva po mnogih letih, ki ji je uspelo s socialnimi partnerji skleniti pomemben družbeni dogovor oziroma socialni sporazum o tem, kako bomo v prihodnje skupaj skrbeli za napredek v družbi in izboljšali kvaliteto življenja za vse in vsakogar.

V boju zoper gospodarski kriminal se je okrepilo tožilstvo. Imenovanih je bilo 30 novih tožilcev, vzpostavljen poseben oddelek za odvzem premoženja nezakonitega izvora, zvišala se je zagrožena kazen za korupcijska kazniva dejanja. Zaostreni so pogoji za odlog izvršitve kazni zapora iz zdravstvenih razlogov ter uvedene elektronske izmenjave podatkov med zapori in sodišči. Tako se je zmanjšala možnost za zlorabo tega instituta. S spremembo kazenske zakonodaje se je odločneje zaščitilo dve pomembni vrednoti: svobodo izražanja medijev s tem, ko je prepovedan pregon novinarjev, ki so v javnem interesu razkrili tajne podatke, in varstvo najbolj ranljivih skupin, kot so žrtve nasilja v družini, mladoletniki in slabotne osebe.

Zvišala se je zagrožena kazen za korupcijska kazniva dejanja

Bistveno so poenostavljeni tudi postopki pobiranja davkov, s katerim se zmanjšujejo administrativna bremena zavezancem za davek in povečuje preglednost davčnega postopka ter pravna varnost davčnih zavezancev. Takšno izboljšanje poslovnega okolja prispeva tudi k višji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Državljani bomo imeli lažji dostop do brezplačne pravne pomoči, vključno s pravico do pravnega svetovanja in možnostjo dodelitve izredne brezplačne pravne pomoči. Vloge za varstveni dodatek, namenjenem kritju življenjskih stroškov v daljšem časovnem obdobju, ni treba več oddati vsako leto. Centri za socialno delo bodo avtomatično enkrat letno sami preverili, ali so še izpolnjeni pogoji do te pravice. Odslej je možno tudi prek mobilnih naprav dostopati do spletnega portala e-uprava. V prenovljenem portalu e-uprava bo imel vsak posameznik vpogled v podatke, ki jih o njem hrani država. V pomoč pri poslovanju z državnimi organi je državljanom na voljo tudi enotna klicna številka 080 2002.

Pri mladih je prišlo do sprememb pri študentskem delu, kjer so študentje za svoje delo plačani vsaj 4,5 evra na uro, deležni pa so tudi invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Delodajalec, ki za nedoločen čas zaposli brezposelno mlado osebo, bo tudi v prihodnjih dveh letih v celoti oproščen plačila prispevkov. Več kot 3.300 študentov je bilo vključenih v partnerske projekte visokošolskih zavodov in gospodarstva. S tem so pridobili pomembna praktična znanja in izkušnje ter si izboljšali možnosti za zaposlitev. Brezposelnost mladih se je sicer zmanjšala za 12,7% glede na leto 2014. Skupno je 6.849 manj brezposelnih letos avgusta v primerjavi z lanskim avgustom. S sprostitvijo izobrazbenih pogojev za opravljanje poklicev v trgovini odpiramo več možnosti pri iskanju dela in zaposlovanju. Obenem s tem spodbujamo podjetniško dejavnost in  socialno podjetništvo.

Brezposelnost mladih se je zmanjšala za 12,7% glede na leto 2014

Prvič doslej država sofinancira tudi tehnične pripomočke za invalide, ki so jih doslej invalidi morali kupovati sami. Gre za pripomočke za prilagoditev avtomobila ter tehnologijo, kot so videofon, svetlobni hišni zvonec z alarmom, govoreča zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči kalkulator, govoreča osebna tehtnica in podobno. Na prenovljenem portalu e-uprava smo prilagodili vsebine in njihov prikaz. Poslej ga bodo brez težav uporabljali tudi slepi, slabovidni, gluhi in gluhonemi. V večjih knjižnicah je vzpostavljena tehnologija, ki zagotavlja enake možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja.

Z obnovo vodovoda na Onkološkem inštitutu se odpravljajo hude nepravilnosti celo desetletje trajajoče gradnje inštituta. Za kakovostnejšo obravnavo pacientov v boljših delovnih pogojih zdravstvenih uslužbencev je omogočeno nadaljevanje gradnje druge faze urgence v Ljubljani, kar bo vodilo v dokončno fazo gradnje nujno potrebnega sodobnega urgentnega bloka UKC Ljubljana. Z e-receptom bodo lahko bolniki s trajnim receptom za daljše časovno obdobje zdravila prejeli v različnih lekarnah. Pri prevozu človeških organov za transplantacije se s pogodbenim izvajalcem uporablja letalo Falcon.

S sprejetjem Strategije upravljanja kapitalskih naložb je bilo vzpostavljeno ključno orodje za učinkovito, neodvisno in strokovno upravljanje z lastništvom države. Vlada je nadgradila ukrepe, s katerimi se otežuje ustanavljanje podjetij tistim z najpogostejšimi nepoštenimi poslovnimi praksami, kot sta neizplačevanje plač in socialnih prispevkov. S tem vlada zmanjšuje oškodovanje zaposlenih tudi v primeru veriženja podjetij.

Uspešno črpanje sredstev iz EU programov je podjetjem v Pomurski regiji prineslo 2,0 milijona evrov v okviru 14 projektov in vsaj 31 novih delovnih mest.  V tem okviru je tudi Pokolpje pridobilo 1,5 milijona evrov, s tem pa vsaj 32 delovnih mest in 34 turističnih postelj. Podjetništvo v regijah spodbujamo tudi v okviru različnih projektov, kot so Podjetniški center Strnad in projekt spodbujanja podjetništva SAŠA subregije v Velenju, Mrežni podjetniški inkubator Koroške. Slovenski diplomati po celem svetu so na razpolago slovenskim podjetjem pri njihovem prodoru na tuje trge, iskanju poslovnih in investicijskih priložnosti. Prav tako promovirajo Slovenijo kot privlačno investicijsko destinacijo.

Več informacij in poročila lahko najdete TUKAJ

Pregled nekaterih glavnih dosežkov “Kaj je bilo narejenega za boljše življenje državljanov?” (pdf, velikost 446 KB)

Zbirno poročilo po ministrstvih (pdf, velikost 489 KB)

Infog_1letoVlade_fb
Informacijske grafike ob obletnici prvega leta delovanja vlade dr. Mira Cerarja:

Infografika 1886×670
Infografika 851×315 (Facebook naslovna slika)
Infografika 1200×628 (Facebook)
Infografika 1500×500 (Twitter naslovna slika)
Infografika 1024×512 (Twitter)
Infografika 200×200 (zbirna predogledna sličica)
Infografika 200×200 (podatek + 2,6 gospodarska rast)
Infografika 200×200 (podatek, +9.301 število zaposlenih)
Infografika 200×200 (podatek, -12,7 brezposelnost mladih)