Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je danes v Mestni hiši z županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem podpisal Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023. Na podlagi danes podpisanega dogovora bo Vlada Republike Slovenije za projekte na območju Mestne občine Ljubljana, ki so pomembni za vlado, v naslednjih treh letih predvidoma namenila 13,7 milijona evrov proračunskih sredstev, izvedla pa se bo tudi menjava nekaterih zemljišč in prostorov.

Minister Boštjan Koritnik je ob podpisu dogovora izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem z Mestno občino Ljubljana in z županom Jankovićem. »Veseli me, da smo po dvigu povprečnine na 628,20 evra in sprejetju Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša skoraj 70 milijonov evrov prihrankov, z ekipo na ministrstvu za javno upravo in na Mestni občini Ljubljana uskladili vsebino dogovora, ki ga danes tudi uradno podpisujemo. S tem omogočamo našemu glavnemu mestu Ljubljani, da bo postala še bolj napredna, urejena, ljudem prijazna in zelena,« je ob tem še poudaril minister.

Dogovor za obdobje 2020–2023 vsebuje 29 programov in nalog, ki se nanašajo na delovno področje šestih ministrstev (za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, infrastrukturo, zdravje, izobraževanje, znanost in šport) in Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. V zvezi s tem se programi in naloge nanašajo na primer na spremembe občinskih prostorskih načrtov, menjavo zemljišč in prostorov, modernizacijo in rekonstrukcijo cest, nadgradnjo ljubljanskega železniškega vozlišča, izgradnjo nove sodne stavbe, zagotovitev zemljišča za vadbo policijskih psov, postavitev protihrupnih ograj, izvajanje parkirne politike in sistema vozlišč P+R, izgradnjo Tivolskega loka za neposredno povezavo Primorske z Gorenjsko železniško progo, novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice (1. faza), državne proslave in slovesnosti itd. Za izvedbo dogovorjenih programov vsaka stran zagotavlja sredstva v svojem proračunu.

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (v nadaljevanju ZMGRS) se v dogovoru opredelijo naloge glavnega mesta in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih. Določi se terminski načrt izvedbe dogovorjenih programov in nalog, ocenijo finančne in premoženjske posledice, določijo viri in pogoji financiranja ter uredijo druge medsebojne pravice in obveznosti.

Vlada Republike Slovenije je besedilo dogovora, ki je bil pred tem usklajen z Mestno občino Ljubljana, potrdila januarja 2021. Prvič je bil dogovor sicer sklenjen maja 2016 za obdobje 2016–2018. Nov dogovor se sklepa za obdobje 2020–2023. Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi in sprejetimi proračuni, dogovor pa služi kot časovna in vsebinska uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog.

Podrobno o Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020–2023

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) se podpiše dogovor, s katerim se opredelijo naloge mestne občine in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih, določi terminski načrt izvedbe dogovorjenih programov in nalog, ocenijo finančne in premoženjske posledice, določijo viri in pogoji financiranja ter uredijo druge medsebojne pravice in obveznosti.

Ljubljana je v skladu z Ustavo Republike Slovenije glavno mesto Republike Slovenije. Je predvsem upravno središče države, ima pa tudi sicer zaradi svoje zgodovine, geografske lege, demografskega položaja, strukture gospodarstva in prebivalstva, poseben družbeno-kulturni, upravni in ekonomski pomen. S tega vidika predstavlja gravitacijski center oz. središče, v katerem je zaznana povečana frekvenca in obseg družbeno-ekonomskih dogajanj oz. dogodkov. Na območju glavnega mesta se pri izvrševanju svojih pristojnosti srečujejo državni organi in organi Mestne občine Ljubljana (MOL). V interesu države in MOL je zagotovitev usklajenega programiranja razvoja območja glavnega mesta v vseh razvojnih programih, tako državnih sektorskih programih in ustreznem prostorskem aktu, regionalnem programu, kot občinskih prostorskih in drugih razvojnih planih ter usklajeno izvajanje nalog iz pristojnosti državnih in občinskih organov.

Pravna podlaga za ureditev razmerij in sodelovanje državnih organov in organov MOL pri izvajanju nalog iz njihovih pristojnosti, ki se nanašajo na izvajanje nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta države in urejanje pogojev za delovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev, je ZGMRS. Sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju razvojnih programov in investicijskih projektov urejata 4. in 5. člen ZGMRS. V skladu s prvim odstavkom 4. člena se v prostorskih aktih in razvojnih programih države in MOL podrobneje določijo prostorska ureditev in investicijski projekti ter programi, pomembni za delovanje in razvoj glavnega mesta ter delovanje in razvoj državnih organov, organizacij ter predstavništev, iz 1. člena ZGMRS (državnih organov, organizacij državnega pomena, tujih diplomatskih predstavništev, tujih konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij).

V skladu s 5. členom ZGMRS se podpiše dogovor, ki vsebuje skupne vsebine programskega, investicijskega in razvojnega področja, ki so pomembne za glavno mesto Republike Slovenije, pri izvedbi katerih bodo sodelovali državni organi in organi MOL v dogovorjenem obdobju. Vsebinsko je treba z dogovorom zagotoviti usklajeno izvajanje nalog iz pristojnosti državnih organov in organov MOL predvsem glede:

urejanja pogojev za delovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev,
nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta,
predstavljanja glavnega mesta države v protokolarnih in promocijskih zadevah,
predstavljanja glavnega mesta države v zadevah meddržavnega in mednarodnega sodelovanja,
organizacije in izvedbe prireditev in proslav državnega pomena.
Konkretneje naj bi se programi in naloge, glede izvedbe katerih je nujno sodelovanje državnih organov in MOL nanašali na:

področje logistike v širšem pomenu besede; prometna in druga infrastruktura, pomembna ne le za MOL, pač pa tudi za Republiko Slovenijo (ceste, železnice, mobilnost na splošno, informacijska infrastruktura in drugo),
nepremičnine v lasti ene in druge strani (zgradbe v uporabi državnih in občinskih organov, izgradnja in njihovo vzdrževanje, pripadajoča parkirišča in drugo),
skupna obeležja (državne proslave, skupna ali državna obeležja, turistične znamenitosti in drugo) in
skupne naloge, ki promovirajo tako glavno mesto kot Republiko Slovenijo (okoljski projekti, mobilnost in drugo).
Nosilci posameznih programov in nalog imajo določen terminski plan izvedbe, ocenjene finančne in premoženjske posledice, določene vire in pogoje financiranja. Podpisnika se z dogovorom zavezujeta, da bo njegova vsebina upoštevana pri pripravi proračunskih aktov Republike Slovenije in MOL, da si bosta medsebojno izmenjevala vse potrebne informacije in dokumente ter da se bosta o izvedenih aktivnostih medsebojno obveščala vsako koledarsko leto najpozneje do 30. junija.