Poslanec Verbič: “Evropsko potrdilo o dedovanju omogoča hitro urejanje in poenostavitev čezmejnega dedovanja”

Danes v Državnem zboru poslanci obravnavajo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju. Poslanec mag. Dušan Verbič opozarja, da je od zadnje spremembe zakona preteklo kar 15 let, zato je vpeljava nekaterih korekcij nujna.

Poslanec Verbič je izpostavil, da so selitve prebivalcev v današnjem času vse bolj pogoste, zato je v zakonu nujno upoštevati dedovanja z mednarodnim elementom. Podatki kažejo, da v EU vsako leto umre približno 4,5 milijona ljudi, pri tem pa od 9 do 10 odstotkov dedovanj vsebuje mednarodni element. V primerih takšnih prihaja do različnih težav in zapletenih vprašanj, saj se nacionalna pravila držav članic o dedovanju med seboj precej razlikujejo, opozarja poslanec Verbič.

Osebe, na katere preide premoženje umrle osebe in, ki želijo uveljaviti svoje pravice v mednarodnem dedovanju, se pri tem srečujejo z precejšnjimi težavami, opozarja poslanec Verbič. Da bodo takšne situacije dedovanja lažje rešljive, novela Zakona o dedovanju v skladu z normami pravnega reda EU določa, da se bo o celotni zapuščini zapustnika odločalo na enem mestu, v enem zapuščinskem postopku, za odločanje o celotnem dedovanju pa bo tako pristojno sodišče države članice, v kateri je imel zapustnik ob smrti običajno prebivališče.

Poslanec Verbič: “Zagotavlja se torej rešitev, da čezmejno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam organ v skladu s pravom ene države članice”.

Uporaba prava ene države članice s strani enega samega organa v čezmejnih zapuščinskih zadevah preprečuje vzporedne postopke, v katerih lahko pride do nasprotujočih si sodnih odločb. Sodne odločbe, izdane v eni državi članici, se tako priznajo po vsej Uniji, ne da bi bil za to potreben kakršenkoli poseben postopek, poudarja poslanec Verbič. Če so do sedaj v Sloveniji o dedovanju odločala krajevno pristojna okrajna sodišča, se sedaj uvaja smiselna rešitev in sicer – po predlagani ureditvi bo zapuščinsko sodišče, ki bo odločalo v zapuščinskem postopku, pristojno obenem tudi za izdajo Evropskega potrdila o dedovanju.

Poslanec Verbič: “Evropsko potrdilo o dedovanju bo omogočilo hitro urejanje mednarodnega dedovanja, njegova prednost pa je zlasti v učinku potrdila, ki je v vseh državah članicah enak, s tem pa bo zagotovljena pravna varnost. Vendar pa uporaba evropskega potrdila o dedovanju ni obvezna, stranka se bo lahko tako še vedno poslužila postopka razglasitve izvršljivosti in tudi postopka priznanja odločbe za uporabo v drugi državi članici”.

Zakon prinaša tudi nekatere manjše dopolnitve, ki so se pokazale za potrebne ob izvajanju veljavne zakonodaje. Med drugim se širi možnost sklenitve sporazuma o odpovedi neuvedenemu dedovanju tudi na zakonca oziroma partnerja; spreminja pa se tudi ureditev omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu; ureja se odgovornost države za zapustnikove dolgove, ko gre za zapuščino brez dedičev tako, da se prenaša možnost zahteve prenosa zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev in možnost vložitve predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev z Republike Slovenije na zapustnikove upnike.

Poslanke in poslanci Poslanske skupine SMC podpiramo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, saj poleg ostalih dopolnitev prinaša velik napredek pri poenostavitvi čezmejnega dedovanja.