Člani PO Zdravstvo in PO Socialna politika pohvalili ministrico, da je uspela pripeljati izziv dolgotrajne oskrbe k rešitvi

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je članice in člane programskih odborov SMC Zdravstvo in SMC Socialna politika, družina in trg dela na skupni seji seznanila z izhodišči za sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe (DO) v Sloveniji. Ministrico in njeno ekipo so prisotni pohvalili, da je po 15 letih uspela pripeljati izziv dolgotrajne oskrbe k rešitvi in so izhodišča soglasno podprli.

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji ni sistemsko urejena, prepletena je v različnih resorjih, financirana iz različnih virov, prebivalci nimajo enake dostopnosti do storitev DO in so tudi v položaju neenake obravnave (oskrba na domu je v finančnem smislu manj dostopna za osebe s srednjo in visoko stopnjo potreb po pomoči na domu). Storitev so različne kakovosti, lokalne skupnosti imajo različne razpoložljive kapacitete, poudarek je na zdravljenju namesto na preventivnih aktivnostih samooskrbe in rehabilitaciji.

Slovenija mora na izzive demografskih sprememb ustrezno, dolgoročno in hitro odgovoriti, na kar so opozorili tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske komisije in IMF. Projekcija kaže, da se bo delež prebivalcev Slovenije, starejših nad 80 let iz stopnje 5,1% (2017) dvignil na 12,3% (2060).

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in v.d generalne direktorice direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje Tatjana Buzeti sta predstavili ključne predloge rešitev. Le te se nanašajo na ureditev DO v enem zakonu (sedaj je to urejeno v 7 zakonih in nepreglednem številu podzakonskih aktov). Zakon bo vzpostavil sistem DO, ki bo omogočal in zagotavljal izvajanje DO kot integrirane dejavnosti, ki ljudem omogoča čim dlje samostojno in varno ter kakovostno življenje. DO se ne osredotoča samo na starejše, temveč tudi na ljudi s posebnimi potrebami in invalide. Največji poudarek bo v zagotavljanju možnosti, da ljudje, ob ustrezni pomoči pri oskrbi čim dlje ostanejo v domačem okolju. Zakon bo uredil tudi financiranje DO.

Ureditev področja DO pa ne predstavlja samo urejanje področja pomoči potrebnim temveč tudi odpira nova delovna mesta z dodano vrednostjo, zaposlovanje mladih, prihodek družinskim članom, ki skrbijo za onemogle svojce in na to vezane socialne in delovne pravice (plačan dopust, bolniško nadomestilo, plačane socialne prispevke,…) zaradi potreb po prilagoditvi bivalnega okolja (npr. prenove kopalnic, ureditev dostopnosti,…) pa tudi gospodarsko priložnost za gradbeništvo in obrtništvo.