Anton Danilo Ranc in Ivan Škodnik: lesno predelovalni centri so prednostna naloga družbe SDG

V Državnem zboru je v četrtek, 26. maja 2016 potekala seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri so poslanke in poslance razpravljali o stanju v podjetju Slovenski državni gozdovi (SDG).

Poslanca Anton Danilo Ranc in Ivan Škodnik sta na seji odbora opozorila, da je v razpravi (pre)velik poudarek namenjen izključno gospodarjenju z državnimi gozdovi. Družba SDG je bila res prvenstveno ustanovljena za gospodarjenje z državnimi gozdovi, vendar ima tudi druge pomembne cilje. Temeljna naloga gospodarske družbe SDG v letu 2016 je nedvomno prevzem upravljanja državnih gozdov, kar pomeni, da bo zagotovila, da bo po izteku koncesijskih pogodb konec junija delo v državnih gozdovih potekalo nemoteno. Kljub temu pa sta poslanca opozorila, da je bila gospodarska družba ustanovljena tudi za vzpostavljanje gozdno-lesne verige. Četudi ima družba zaenkrat zgolj začasno poslovodstvo, se pričakuje, da bo po vzpostavitvi del v državnih gozdovih, prevozov, vzdrževanju gozdne infrastrukture in gojitvenih načrtov, čim-prej oblikovala tudi strateški načrt poslovanja družbe. Slednjega predvideva akt o ustanovitvi. Poleg tega sta poudarila, da je že v postopku sprejemanja zakona posebna medresorska strokovna delovna skupina oblikovala poslovni načrt družbe. Ta predvideva ustanovitev lesno-predelovalnih centrov v regijah. Zato bi morala družba čim-prej takšen poslovni model preliti v temeljne akte družbe.

IMG_6552

Odbor DZ je po opravljeni razpravi, na predlog poslancev Antona Danila Ranca in Ivana Škodnika, sprejel naslednji sklep: »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano od Vlade RS kot skupščine družbe Slovenski gozdovi d.o.o., ki je bila ustanovljena tudi z namenom vzpostavitve in razvoja gozdno-lesnih verig, pričakuje, da bo zagotovila, da bo začasno poslovodstvo pri pripravi strateškega načrta poslovanja družbe upoštevalo poslovni model, ki ga je v postopku sprejemanja zakona pripravila medresorska delovna skupina in da bo družba na tej podlagi čimprej pristopila organiziranju centrov za zbiranje oziroma predelavo lesa.«

Ivan Škodnik: »Vse svoje moči bi morali usmeriti v skupen cilj, ki je, da se slovenska industrija preusmeri v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo. Nadalje pa moramo te proizvode biti sposobni prodati ne samo v Sloveniji, ampak po celotnem svetu.«

Anton Danilo Ranc: »Zagon regijskih lesno predelovalnih centrov bi moral potekati hkrati z drugimi prednostnimi nalogami družbe Slovenski državni gozdovi. Šele to bo zares spodbudilo razvoj domače industrije.«